Home > manager360

พาณิชย์เตรียมจัด DEmark 2023 ชูการออกแบบแรงขับเคลื่อนสำคัญ ดันธุรกิจสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก

พาณิชย์เตรียมจัดประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2566 หรือ DEmark 2023 ชูการออกแบบแรงขับเคลื่อนสำคัญ ดันธุรกิจสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2566 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2023 (DEmark) ภายใต้แนวคิด “Brave The Wave of Creation คลื่นพลังสร้างสรรค์ งานดีไซน์ไทย” ประกาศศักยภาพของการออกแบบไทยในเวทีโลกด้วยการออกแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติด้วยความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า “รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม หรือ รางวัล DEmark เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของกรม ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ สามารถนำอัตลักษณ์ไทยมาสร้างเป็นจุดเด่นสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าและธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เกิดเป็นสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการตลาด ด้าน Megatrend และ Next Normal

Read More

ฟอร์ดเผยกลยุทธ์ปี 2566 มุ่งรุกตลาดพร้อมเสริมแกร่งบริการ ประเดิมเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดแห่งใหม่

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศพันธกิจยกระดับการให้บริการลูกค้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานหลักประจำปี 2566 และตอกย้ำความพร้อมในการพัฒนาทักษะของบุคลากรฟอร์ดด้วยมาตรฐานระดับโลก ภายในงาน ‘Ford Learning Center Open House’ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดแห่งใหม่ล่าสุด มั่นใจสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ครองใจผู้บริโภคและเดินหน้าขยายรากฐานความสำเร็จที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ภารกิจต่อยอดความสำเร็จในปี 2566 ปี 2565 ที่ผ่านมานับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของฟอร์ด ประเทศไทย จากยอดขายที่เติบโตขึ้นถึง 35% เติบโตสูงกว่าตลาดรวมซึ่งเติบโต 12% โดยในปีที่ผ่านมา ฟอร์ดมียอดขายรวมอยู่ที่ 43,628 คัน นอกจากนี้ ยังนับเป็นครั้งแรกในรอบ 26 ปี ตั้งแต่ฟอร์ดเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่ยอดขายรวมต่อเดือนของฟอร์ดขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม โดยฟอร์ด เรนเจอร์ ครองตำแหน่งรถกระบะที่ขายที่ดีที่สุดอันดับ 3 อย่างเหนียวแน่น และฟอร์ด เอเวอเรสต์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นรถที่ขายดีที่สุดต่อเดือนติดอันดับ 3 ในตลาดรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ นายรัฐการ จูตะเสน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย เผยถึงรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันธุรกิจฟอร์ด ประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นในปี 2566 ว่า

Read More

สกสว. เปิดเวทีฟังเสียงสะท้อนพื้นที่ภาคตะวันออก จี้แก้ภัยแล้ง-ความรุนแรง-เพิ่มทักษะแรงงานอีอีซี

สกสว.จับมือศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดเวทีคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก สะท้อนปัญหาใหญ่ทั้งภัยแล้ง ขาดทักษะแรงงานอีอีซี ความรุนแรงในครอบครัว และการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะมะเร็ง โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก วันที่ 30 มกราคม 2566 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนและติดตามการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบุว่าเวทีครั้งนี้จะข้อมูลบางส่วนมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อฉายภาพปัญหา ช่องว่าง และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาพรวมและรายประเด็นที่ชัดเจน ทั้งนี้กรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนภาคมีเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาฐานเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน จึงต้องปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและบริการซึ่งจะต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การค้าชายแดน และพัฒนาแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในภาวะวิกฤต ขณะที่นางชลนภา ชื่นชมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ สกสว. กล่าวถึงแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567-2570 ที่มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ว่าจะเน้นการมีส่วนร่วมและสานพลังกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิทยาศาสตร์

Read More

กองทุน ววน. สานพลังกรมศิลปากรเสริมความเข้มแข็งของโบราณสถาน

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนึกกำลังกรมศิลปากร หารือแนวทางอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานด้วย ววน. มุ่งเป้า ‘รวมกันเพื่อเข้มแข็ง’ และใช้งบประมาณวิจัยอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน ประเทศชาติ และประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของโบราณสถานอย่างแท้จริง รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วย น.ส.สตตกมล เกียรติพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะนักวิจัยเข้าพบ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อร่วมประชุมหารือการอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการเชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ สกสว.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนระบบวิจัยของประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการทำวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงภัยพิบัติและแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน ตลอดจนบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่มีบทบาทในการบริการวิชาการ โดยกองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยเชิงกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติผ่าน วช. ขณะที่กรมศิลปากรสามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนฯ ได้โดยตรงเพื่อทำงานตามพันธกิจ ประเด็นที่อยากหารือร่วมกันในครั้งนี้คือ แนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หน่วยงานเจ้าภาพในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการสืบค้นและบูรณะโบราณสถานให้ยั่งยืนต่อไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ รวมทั้งการจัดทำระบบเตือนภัยโบราณสถานในด้านต่าง ๆ เพื่อวางแผนเสริมกำลังโครงสร้างโบราณสถานได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนการถ่ายโอนความรู้ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นโครงการนำร่องระหว่างนักวิจัยและกรมศิลปากร

Read More

‘เรฟ อีดิชั่น’ ส่งบิ๊กแคมเปญฉลองครบรอบ 125 ปีในไทย เปิดสโตร์แห่งใหม่ใจกลางเมืองเจาะกลุ่มนักวิ่งทุกเจเนอเรชัน

“เรฟ อีดิชั่น” ผู้บริหารและการตลาดรองเท้ากีฬาแบรนด์ “ซอคคือนี่” (Saucony) ฉลองครบรอบ 125 ปีพร้อมกันทั่วโลกและในประเทศไทย ส่งแคมเปญ “Take Courage” ส่งพลังถึงผู้บริโภคสายรักสุขภาพทุกเจเนอร์เรชันให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ท้าทายและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เดินหน้าลุยกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารแบรนด์ทุกช่องทาง ทุ่มงบเปิดร้านสาขา 2 ที่สยามเซ็นเตอร์ และ ครั้งแรกกับ POP Up Space ที่สยามดิสคัพเวอรี่ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การวิ่งที่ดีที่สุด เตรียมเปิดตัวรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ Endorphin Elite และ Kinvara 14 ในปีนี้ พรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายแบรนด์รองเท้าซอคคือนี่ (Saucony) เปิดเผยถึงกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ในปี 2566 และ ภาพรวมตลาดรองเท้ากีฬาในประเทศไทยว่า ในภาพรวมตลาดรองเท้ากีฬาปี 2566 นับเป็นปีที่การแข่งขันสูง และเต็มไปด้วยสินค้าที่น่าสนใจมากมาย เนื่องจากการกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติที่ผู้คนสามารถออกมาทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะการชอปปิ้ง ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ออกกำลังกาย

Read More

แมคไทย เปิดตัวแคมเปญ GoodFood คัดสิ่งดีๆ เพื่อโมเมนต์ดีๆ

แมคไทย เปิดตัวแคมเปญ GoodFood คัดสิ่งดีๆ เพื่อโมเมนต์ดีๆ ตอกย้ำผู้นำด้าน QSR เสิร์ฟความสุข อิ่มอร่อยด้วยสิ่งดีๆ ที่แมคโดนัลด์ บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้แบรนด์แมคโดนัลด์ในประเทศไทย มุ่งมั่นเสิร์ฟความอร่อยที่มาพร้อมกับคุณภาพของอาหารที่ดีให้แก่ผู้บริโภค สร้างสรรค์และบอกเล่าเรื่องราวผ่านวิดีโอและ Key Visual ตลอดจนจะมีกิจกรรมอื่นๆ ทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีคอนเซ็ปต์หลักมาจากอินไซต์ที่ว่า Good Food = Great Selection นางสาวพัชนีวรรณ ตันประวัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ที่แมคโดนัลด์ นอกจากจะนำเสนอเมนูที่อร่อยและมีคุณภาพแล้ว ยังต้องมาจากวัตถุดิบชั้นดี ที่มาจากแหล่งคุณภาพ พร้อมทั้งเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร มีระบบ Food Safety ที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยตามมาตรฐานระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งนอกจากจะได้รับความอร่อยจากอาหารที่มีคุณภาพที่ดี ยังได้รับโมเมนต์ดีๆ กลับไป และยังคงคิดถึงเราเสมอ” แคมเปญ “GoodFood

Read More

เปิดเหตุผลที่ ChatGPT สั่นสะเทือนโลก AI

ไม่นานมานี้ OpenAI บริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เปิดตัว ChatGPT แพลตฟอร์มสนทนา AI รูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการ จากข้อมูลของบริษัทฯ ระบุว่ารูปแบบการสนทนาที่จัดทำโดยแพลตฟอร์มนี้ทำให้ ChatGPT สามารถ “ตอบคำถามได้ครอบคลุม ยอมรับข้อผิดพลาด พร้อมนำเสนอข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล” นับตั้งแต่ ChatGPT เปิดให้บริการ บนโลกโซเชียลมีเดียก็มีการถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมนี้มาปรับใช้รวมถึงอันตรายที่อาจตามมา เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดของโค้ด (Debug Code) ไปจนถึงศักยภาพในการเขียนเรียงความสำหรับนักศึกษา เพราะอะไร ChatGPT ถึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก? ChatGPT เป็นปรากฎการณ์ Perfect Storm ที่เป็นการรวมกันของปัญญาประดิษฐ์ (AI) สองเรื่องใหญ่ ๆ ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน นั่นคือแชทบอท และ GPT3 ที่นำเสนอวิธีการสื่อสารโต้ตอบพร้อมสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ เสมือนการพูดคุยกับมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำคัญในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แชทบอทสร้างปฏิสัมพันธ์การสนทนาแบบ 'ชาญฉลาด' ขณะที่ GPT3 สร้างเอาต์พุทที่ดู 'เข้าใจ' คำถาม เนื้อหา และบริบทของการสนทนา

Read More

น้ำมันพืชเพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD ช่วยเด็กไทยพ้นทุพโภชนาการ

น้ำมันพืชเพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” ร่วมโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเด็กไทยพ้นทุพโภชนาการให้ได้รับอาหารดี มีคุณภาพ เสริมสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน สวีท มีท (ประเทศไทย) และน้ำมันพืช เพลิน เปิดกิจกรรมเพื่อสังคม ผุดโครงการ Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” ร่วมสนับสนุนโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ ตั้งเป้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนกว่า 700 คน ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งประสบปัญหาทุพโภชนาการอย่างเร่งด่วน มอบเงินสนับสนุนโครงการ 1 ล้านในปี 2566

Read More

คุณาลัย ลุยเปิด 2 บิ๊กโปรเจค มูลค่ากว่าหมื่นลบ. ประกาศทำนิวไฮต่อ

คุณาลัย (“KUN”) ลุยเปิด 2 บิ๊กโปรเจค “คุณาลัย นาวาร่า -คุณาลัย เพอร์ร่า” มูลค่ากว่าหมื่นลบ. ประกาศทำนิวไฮต่อ ส่อแววรายได้ปี 66 แตะ 1.3 พันลบ. – ยอดขาย 1.8 พันลบ. บมจ.วิลล่า คุณาลัย (“KUN”) ประกาศวางกลยุทธ์รับปีกระต่ายทอง ลุยเปิดโครงการอสังหาฯ บิ๊กโปรเจค ภายใต้แบรนด์โครงการใหม่ในชื่อ “โครงการ คุณาลัย นาวาร่า”จำนวน 2 โครงการ เจาะโซนพระราม 2 และรังสิต-คลอง 2 พร้อมด้วย “โครงการ คุณาลัย เพอร์ร่า” อีก 1 โครงการโซนบางบัวทอง มูลค่ารวมกว่า 11,600 ล้านบาท ส่งผลให้ “KUN” ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้ "วิลล่า คุณาลัย"

Read More

เปิดตัว ปูนจิงโจ้ โฉมใหม่ “2อิน1 ก่อและกาว” เจ้าแรกในไทย ตอบโจทย์ความคุ้มค่าช่างปูนทั่วประเทศ

เปิดตัว ปูนจิงโจ้ โฉมใหม่ “2อิน1 ก่อและกาว” เจ้าแรกในไทย ชูคุณสมบัติการยึดเกาะขั้นเทพ ตอบโจทย์ความคุ้มค่าช่างปูนทั่วประเทศ “ปูนจิงโจ้” เปิดตัว “จิงโจ้ มอร์ตาร์ 2อิน1 ก่อและกาว” ชูคุณสมบัติการยึดเกาะขั้นเทพ เจ้าแรกในไทย ที่ทำได้ทั้งงานก่ออิฐมวลเบาและกาวติดกระเบื้อง มอบความคุ้มค่าด้านการใช้งานให้กับช่างทั่วประเทศ นางสาวประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนคุณภาพสำหรับช่างมืออาชีพตัวจริง ภายใต้แบรนด์ “ลูกดิ่ง” และ “จิงโจ้” เปิดเผยว่า “ปูนก่ออิฐมวลเบาจิงโจ้ เป็นแบรนด์ปูนก่ออิฐมวลเบาเจ้าแรกและเป็นหนึ่งในสินค้าขายดีที่ปัจจุบันครองยอดขายอันดับหนึ่ง จากการตอบรับของกลุ่มลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปูนก่ออิฐมวลเบาจิงโจ้ ในเรื่องความโดดเด่นด้านคุณสมบัติการยึดเกาะที่สูงสุดในตลาด และจากผลสำรวจยังพบว่า ช่างและผู้รับเหมาไม่ได้ใช้งานปูนจิงโจ้แค่เฉพาะงานก่ออิฐเท่านั้น แต่ด้วยความเหนียวเป็นพิเศษของเนื้อปูน ทำให้นำไปใช้กับงานกาวปูกระเบื้องได้เป็นอย่างดีอีกด้วย จึงเกิดการบอกกันปากต่อปากในกลุ่มช่างและผู้รับเหมา ทางบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสและช่องทางที่ปูนจิงโจ้จะเติบโตในตลาดปูนกาวติดกระเบื้องอย่างเป็นทางการ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอบโจทย์มาตรฐานการใช้งานทั้งสองประเภท รวมถึงปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็น ‘จิงโจ้ มอร์ตาร์ 2อิน1 ก่อและกาว’ โดยคำนึงถึงเรื่องความคุ้มค่าของช่างและผู้รับเหมาเป็นหลัก” นางสาวประภารัตน์กล่าว คุณสมบัติที่โดดเด่นของ “ปูนจิงโจ้ 2อิน1 ก่อและกาว” ในด้านงานก่อ

Read More