Home > Food4Good

อิเกียร่วมกับโครงการ “Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” ระดมทุนสนับสนุนโภชนาการที่ดีให้เด็กไทยเนื่องในวันอาหารโลก

  “เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” และเด็กเหล่านี้กำลังเติบโตเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต การบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะส่งผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็ก ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กต้นทุนต่ำกว่า 8 แสนคน ที่รอความช่วยเหลือ เนื่องจากเด็กเหล่านี้อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีโอกาสได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอย่างเพียงพอ และขาดความเข้าใจเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการที่ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา ในโอกาสพิเศษวันอาหารโลก 2016 (World Food Day) อิเกียจึงร่วมกับโครงการ “Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” เป็นปีที่ 2 ส่งสินค้ากล่องเก็บอาหารรุ่นแยมก้า (JÄMKA) ระดมทุนสนับสนุนเรื่องอาหารและโภชนาการให้แก่เด็กๆ ที่ขาดแคลนในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1–16 ตุลาคม 59 พาทริซ ดรีอาโน่ ผู้จัดการสโตร์อิเกียบางนา กล่าวว่า “สถานการณ์ปัจจุบันภาวะการขาดแคลนอาหารของเด็กเป็นปัญหาระดับโลก ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหานี้ แต่ในหลายๆ ประเทศในยุโรปก็เช่นกัน ด้วยปรัชญาและแนวคิดหลักของอิเกียที่มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนและสังคมอย่างยั่งยืน และเด็กคือกลุ่มเป้าหมายหลักที่อิเกียให้ความสนใจ อิเกียไม่ได้มุ่งเน้นแต่ผลิตเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่มีคุณภาพ แต่ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ชุมชน และเพื่อนบ้านบริเวณโดยรอบ รวมถึงอาหารที่จำหน่ายก็ต้องเป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ดังนั้น อิเกียจึงมองหาแนวทางที่จะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวคิดหลักของอิเกียสอดคล้องและมีเป้าหมายเดียวกันกับโครงการ Food4 Good ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพอาหารและการบริโภคสำหรับเด็กๆ

Read More