วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
Home > PR News > NEDA มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟูให้กับโรงเรียนบ้านตะมอยอด เมืองสะหนามไซ สปป.ลาว

NEDA มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟูให้กับโรงเรียนบ้านตะมอยอด เมืองสะหนามไซ สปป.ลาว

ด้วยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีภารกิจในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการนี้ สพพ. มีการบรูณาการความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น

อีกทั้ง สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนชาวไทย ตลอดจน สพพ. มีโครงการให้ความร่วมมือใน สปป.ลาว เป็นจำนวนมาก ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชนและยังกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทุกภาคส่วนทำให้การพัฒนาในภาพรวมหยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่อง และต้องได้รับการฟื้นฟู ซ่อมแซม เพื่อให้ฟื้นคืนกลับมาอยู่ในสภาพปกติ

ในการนี้ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ.และนายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยสำนักอำนวยการ ร่วมส่งมอบเงินบริจาคให้กับนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทย สำหรับสร้างห้องสุขาและบ่อบาดาล ให้โรงเรียนบ้านตะมอยอด เมืองสะหนามไซ สปป.ลาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟูและเพื่อบรรเทาปัญหาเร่งด่วนจากสถานการณ์เขื่อนเซเปี่ยน-เซน้ำน้อยแตกจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ใส่ความเห็น