Home > Progress in Harmony

ยูโอบีประกาศความก้าวหน้าตามคำมั่นสัญญา Net Zero

ยูโอบีเผยรายงานความก้าวหน้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ฉบับแรกตามคำมั่นสัญญาในการบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero target) ภายในปี 2593 ตอกย้ำความมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ในภาคอุตสาหกรรมหลัก คำมั่นสัญญา Net Zero ของยูโอบีประกอบด้วยเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิใน 5 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ พลังงาน ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และเหล็กกล้า จากข้อมูลของธนาคาร ในปี 2565 ธนาคารยูโอบีสามารถลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยตัวชี้วัดที่แตกต่างกันในทั้ง 5 ภาคอุตสาหกรรมได้ต่ำกว่าแนวทางการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero reference pathway) ร้อยละ 7 ถึง 14 นอกจากนี้ คำมั่นสัญญา Net Zero ที่ยูโอบีประกาศเมื่อปีที่แล้ว ยังครอบคลุมถึงการไม่อนุมัติสินเชื่อใหม่ให้กับโครงการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต้นน้ำที่ดำเนินการหลังปี 2565 โดยเมื่อพิจารณาทั้ง 6 ภาคอุตสาหกรรมรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 60 ของพอร์ตโฟลิโอสินเชื่อลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ยูโอบีนำแบบจำลองภูมิอากาศที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมตามเป้าหมายระดับภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Net

Read More