Home > Paris

นิทรรศการ Paris romantique 1815-1848

Column: FROM PARIS Petit Palais เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับงานเอ็กซ์โปนานาชาติปี 1900 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ Musée des beaux-arts de la Ville de Paris ขึ้นกับเมืองปารีส ในฤดูร้อนปี 2019 จัดนิทรรศการ Paris romantique 1815-1848 ปารีสโรแมนติก ระหว่างปี 1815-1848 อันเป็นช่วงที่นโปเลอง (Napoléon) หมดอำนาจจนถึงช่วงปฏิวัติปี 1848 Paris romantique 1815-1848 สะท้อนกรุงปารีสระหว่างปี 1815-1848 ทั้งด้านสังคม ศิลปะ และความคิดอ่าน นิทรรศการนี้นำผลงานกว่า 600 ชิ้นมาแสดง มีทั้งภาพเขียน ประติมากรรม เครื่องเรือน objets d’art สะท้อนความเคลื่อนไหวด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการเมืองในยุคนั้น เริ่มจากพระราชวังตุยเลอรีส์ (Tuileries) ซึ่งเป็นพระราชวังที่กษัตริย์หลุยส์ 18 และชาร์ลส์

Read More

พิพิธภัณฑ์ต่างจังหวัด

 ฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมมาก นักคิด นักเขียน อาร์ติสต์แขนงต่างๆ หรือแม้แต่นักการเมือง และผู้มีส่วนร่วมในการปกป้องประเทศ ล้วนมีค่าควรแก่การจดจำ ในฝรั่งเศสจึงมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ มากมาย กระจายไปตามเมืองต่างๆ กุสตาฟ กูร์เบต์ (Gustave Courbet) เป็นจิตรกรยุคก่อนอิมเพรสชั่นนิสต์ เป็นหนึ่งในผู้นำร่องในการแหกกฎของราชบัณฑิตยสภาสาขาวิจิตรศิลป์ ด้วยการเขียนรูปเกี่ยวกับชาวบ้านขนาดใหญ่ ซึ่งแต่เดิมสงวนให้แต่บุคคลสำคัญ นอกจากนั้นยังพันผูกกับการเมือง มีส่วนร่วมในการลุกฮือของชาวปารีสในยุคที่เรียกว่า Commune de Paris เคยเขียนหนังสือร้องเรียนไปยังรัฐให้ย้ายเสากลางปลาซ วองโดม (Place vendôme) ไปติดตั้งที่โอเต็ล เดแซงวาลีดส์ (Hôtel des Invalides) แทน เพราะเป็นเสาที่จารึกการสงครามของนโปเลอง (Napoléon) อันเป็นยุคจักรวรรดิ ไม่มีคุณค่าแต่อย่างใด ช่วง Commune de Paris ชาวปารีส เขาเกิดที่ออร์นองส์ (Ornans) เมืองนี้จึงทำบ้านที่เขาเคยพำนักเป็นพิพิธภัณฑ์ วินเซนต์ วาน โก๊ก (Vincent Van Gogh) เดินทางไปเมืองอาร์ลส์

Read More