Home > Viollet-le-Duc

Notre-Dame de Paris, De Victor Hugo à Eugène Viollet-le-Duc

Column: From Paris ไฟไหม้ใหญ่วิหาร Notre-Dame de Paris ในวันที่ 15 เมษายน 2019 สร้างความตกตะลึงและปวดร้าวแก่ชาวฝรั่งเศสและประชาชนทั่วโลก เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเสียหายแก่วิหารแห่งนี้อย่างมาก ลูกศร Flèche ซึ่งเป็นผลงานของ Viollet-le-Duc ไหม้ถล่มลงบนหลังคาวิหาร หลังจากนั้นเกิดการถกเถียงกันว่าจะสร้าง Flèche ตามรูปแบบเดิมหรือจะเปลี่ยนให้เข้ากับสมัย สถาปนิกหลายคนออกแบบให้ดู บางแบบสวยมหัศจรรย์ แต่ดูเหมือนไม่เข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมของวิหาร จนในที่สุด ประธานาธิบดี Emmanuel Macron ได้ประกาศว่ายังคงรูปแบบเดิม ไฟไหม้ครั้งนั้นทำให้โบราณวัตถุในห้องใต้ดินของวิหาร Crypte archéologique ได้รับความเสียหายจากควันไฟ จนต้องมีการจัดระบบกันใหม่ Crypte archéologique ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้อีกตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2020 พร้อมกับจัดนิทรรศการ Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Eugène Viollet-le-Duc เล่าความเป็นมาของวิหารจาก Victor

Read More