Home > กลุ่มมิตรผล

กลุ่มมิตรผลเดินหน้ารับซื้อใบอ้อยเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน หลังเป็นผู้บุกเบิกต่อเนื่องมากว่า 6 ปี

กลุ่มมิตรผลเดินหน้ารับซื้อใบอ้อยเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน หลังเป็นผู้บุกเบิกต่อเนื่องมากว่า 6 ปี พร้อมส่งเสริมการตัดอ้อยสดคุณภาพดีตลอดฤดูหีบ 66/67 กลุ่มมิตรผล เดินหน้าความมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รับซื้อใบอ้อยหลังตัดจากเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดตลอดฤดูหีบอ้อยปี 66/67 เพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดและนำใบอ้อยไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องมากว่า 6 ปี โดยที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผลได้บุกเบิกแนวทางและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถนำใบอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าชีวมวล และมีการรับซื้อใบอ้อยอย่างต่อเนื่องจากเกษตรกรเป็นจำนวนรวมแล้วกว่า 1.7 ล้านตัน สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรกว่า 2.5 พันล้านบาท และในปีนี้ กลุ่มมิตรผลมีเป้าหมายที่จะรับซื้อใบอ้อยอีกกว่า 800,000 ตัน นอกจากการรับซื้อใบอ้อยเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนแล้ว กลุ่มมิตรผลยังมีการดำเนินงานในด้านอื่นๆ อย่างครอบคลุม เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้เกษตรกรตัดอ้อยสดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้และแนวทางการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร ตามหลัก “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” โดยนำความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยและน้ำ ควบคู่ไปกับการเพิ่มจำนวนรถตัดอ้อย รถอัดก้อนใบอ้อย และการรับซื้อใบอ้อยหลังตัดจากเกษตรกรหลังจากที่ได้แบ่งส่วนหนึ่งไว้ใช้คลุมดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังได้สร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยมากยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรม “กลุ่มมิตรผลสนับสนุนตัดอ้อยสด” รณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาตัดอ้อยสดผ่านการสื่อสารด้วยสติกเกอร์ข้อความโดนใจ ดีไซน์สีสันสดใส ตัวอักษรโดดเด่นสะดุดตา เพิ่มรอยยิ้มให้เกษตรกร และยังได้สนับสนุนชาวไร่อ้อยให้เข้าร่วมประกวดศิลปะท้ายรถบรรทุกอ้อยสด กับ

Read More

กลุ่มมิตรผล จัดการประกวด “YES” Hackathon 2023 ดึงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

กลุ่มมิตรผล มุ่งสร้างคุณค่า พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจ จัดการประกวด “YES” Hackathon 2023 ดึงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจ New S–Curve สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มมิตรผล สานต่อปรัชญา “เชื่อในคุณค่าของคน” จัดเวทีแข่งขันสุดยอดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ กับการประกวด “YES” Hackathon 2023 ภายใต้โครงการ MITR PHOL Young Entrepreneur Strengthsfinding Talent Camp หรือ YES Talent Camp 2023 เวทีที่ให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับธุรกิจ New S–Curve ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยคุณค่า (Value Proposition) ที่แตกต่าง โดยที่มาของการจัดโครงการ YES Talent Camp 2023 เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มมิตรผลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สนับสนุนและผลักดันพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

Read More

กลุ่มมิตรผล – อรุณ พลัส นำร่องทดสอบรถบรรทุกไฟฟ้า มุ่งยกระดับภาคการขนส่งสู่ความยั่งยืน

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาธุรกิจรถบรรทุกไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบขนส่งภาคธุรกิจการเกษตร ณ ห้องแถลงข่าว บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล และ นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ร่วมลงนาม การศึกษาและพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าสำหรับใช้ในระบบขนส่งภาคธุรกิจการเกษตรของกลุ่มมิตรผลนี้ เพื่อทดแทนรถหัวลากจากเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลเดิม ตลอดจนเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ร่วมกัน โดยความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการในภาคเกษตร และยังเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการขนส่งได้เป็นจำนวนมาก ช่วยยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย

Read More

กลุ่มมิตรผล รับรางวัลด้านความยั่งยืน จากสาธารณรัฐเกาหลี

กลุ่มมิตรผล รับรางวัล ASOCIO ICT Awards ประเภท ESG จากเวที The Asian-Oceanian Computer Industry Organization Digital Summit 2023 สาธารณรัฐเกาหลี ตอกย้ำพันธกิจการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน   กลุ่มมิตรผล รับรางวัล ASOCIO ICT Awards ประเภท Environmental-Social-Governance (ESG) จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย (ASOCIO) ที่พิจารณามอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบความสำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม ตอกย้ำพันธกิจการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยมีนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล ให้เกียรติเข้ารับรางวัล ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย เป็นองค์กรภูมิภาคที่ประกอบด้วยสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจาก 24 ประเทศในภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้จากผลการดำเนินงานของการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ที่กลุ่มมิตรผลได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไร่อ้อยในทุกขั้นตอนให้มีความแม่นยำมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยี GPS, ระบบฐานข้อมูล Cane MIS และแอพพลิเคชั่น FarmPro  และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางดังกล่าวให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุน สร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้กับภาคเกษตรไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบชีววิถีและการตัดอ้อยสด ซึ่งเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Read More

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผู้นำแห่งกลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี CEO of The Year 2023

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “CEO of the Year 2023” ในสาขา Best CEO in Agricultural Sustainability Achievement หรือ ผู้บริหารองค์กรยอดเยี่ยมด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรอุตสาหกรรม จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ตอกย้ำความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นและการลงมือทำจริงของกลุ่มมิตรผล เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ รางวัล CEO of The Year 2023 นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของกลุ่มมิตรผล ภายใต้การบริหารของคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ที่ได้สั่งสมประสบการณ์และเติบโตมากับธุรกิจในภาคเกษตรมากว่า 4 ทศวรรษ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย นำมาสู่บทบาทสำคัญในการพลิกโฉมจากการทำไร่อ้อยแบบดั้งเดิม สู่การทำไร่อ้อยสมัยใหม่ในชื่อ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม”

Read More

มิตรผล ดันอุทยานมิตรผลด่านช้าง สุพรรณบุรี ก้าวสู่ Carbon Neutrality Complex แห่งแรกของไทย

มิตรผล ชูความสำเร็จแรกบนเส้นทางสู่ Net Zero ดันอุทยานมิตรผลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ก้าวสู่ Carbon Neutrality Complex แห่งแรกของไทย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 270,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า กลุ่มมิตรผล ผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหารอันดับ 2 ของโลก ประกาศความสำเร็จก้าวแรกบนเส้นทางสู่การเป็นองค์กร Net Zero ผลักดันอุทยานมิตรผลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สู่คอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Complex) ได้ตามเป้าหมาย ผ่านการรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ด้วยการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 270,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) พร้อมเดินหน้าพัฒนาสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ทั้งองค์กร ภายในปี ค.ศ. 2030 และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “กลุ่มมิตรผล เรายึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและลงมือทำจริงมาเป็นเวลานาน เพราะเราอยู่ในภาคเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมาก ทุกการดำเนินงานของเราจึงต้องมีคำว่า ‘ความยั่งยืน’ อยู่ควบคู่กันเสมอ โดยเรามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภาคเกษตรให้มีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคเกษตรสามารถต่อยอดสู่การผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energy)  ที่นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผลมีการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ‘เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไร้ค่าให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า หรือ From Waste to Value Creation’  ที่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามายกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อต่อยอดธุรกิจน้ำตาลสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลที่ได้ดำเนินงานมากว่า 30 ปี

Read More

กลุ่มมิตรผล ผลักดันมหกรรมด้านความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ มอบคาร์บอนเครดิต 6,000 ตันคาร์บอนฯ

กลุ่มมิตรผล ผนึกกำลังสร้างความยั่งยืนในงาน Sustainability Expo 2023 มอบคาร์บอนเครดิต 6,000 ตันคาร์บอนฯ ผลักดันมหกรรมด้านความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ สู่ Carbon Neutral Event สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน กลุ่มมิตรผล ผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ผนึกกำลังสร้างความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนคาร์บอนเครดิต จำนวน 6,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ให้กับงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้การจัดงานครั้งนี้เป็น Carbon Neutral Event สานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มมิตรผลในการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยมี คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วย คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Read More

กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

กลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน พร้อมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน กลุ่มมิตรผล พิสูจน์ความสำเร็จ ด้วยการรับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจำปี 2566” (Human Rights Awards 2023) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยกลุ่มมิตรผลได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงทุกมิติอย่างรอบด้าน สอดรับแนวทาง “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ที่องค์กรยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด และยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคและเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่ม Health Products and Sustainability กลุ่มมิตรผล เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่องค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และมุ่งส่งเสริมสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้มีองค์กรได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 109 องค์กร ผ่านการประเมินผลงานอย่างครอบคลุมตั้งแต่หลักเกณฑ์พื้นฐาน อาทิ

Read More

กลุ่มมิตรผล ผสานความร่วมมือกับพันธมิตร ร่วมลงนามจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานฯ

กลุ่มมิตรผล ผสานความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างซี และบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่และศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างซี และบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ (Modern Electric Technician College) และศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรตามมาตรฐานของนิวฮอลแลนด์ และเคส ไอเอช โดยได้รับเกียรติจากคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล และ คุณณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมไร่ฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยพิธีลงนามฯ จัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ (Modern Electric Technician College) ได้รับเกียรติจาก คุณอาณัติ ยศปัญญา

Read More

กลุ่มมิตรผลร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขับเคลื่อนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรสู่ภาคเกษตรสมัยใหม่

กลุ่มมิตรผล และวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรสู่ภาคเกษตรสมัยใหม่ ผ่านการรับรองหลักสูตรประเภท Non-Degree ชุดวิชา Mitr Phol ModernFarm กลุ่มมิตรผล นำโดยคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร และคุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและสนับสนุน กลุ่มงานอ้อย ร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาและรับรองหลักสูตร ประเภท Non-Degree ชุดวิชา “ผู้ผลิตอ้อยสมัยใหม่แบบครบวงจร หรือ Mitr Phol ModernFarm” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยชุดวิชา “ผู้ผลิตอ้อยสมัยใหม่แบบครบวงจร หรือ Mitr Phol ModernFarm” นี้เป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทประกาศนียบัตรชุดวิชา

Read More