วันเสาร์, กันยายน 23, 2023
Home > New&Trend > ดีอีเอส – ดีป้า เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp ติวเข้ม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ 7 วันรวด

ดีอีเอส – ดีป้า เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp ติวเข้ม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ 7 วันรวด

ดีอีเอส – ดีป้า เปิดฉาก The Smart City Ambassadors Bootcamp ติวเข้ม ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ 7 วันรวด เร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยด้วยคนรุ่นใหม่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า พร้อมเครือข่ายพันธมิตรร่วมเปิดกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 2 มุ่งยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่ 140 เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ ตลอดระยะเวลา 7 วัน คาดกระตุ้นให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มเท่าตัว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 2 ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศเป็นสิ่งที่ภาครัฐกำลังผลักดันอย่างเร่งด่วน โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ คนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะสร้างให้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยเข็มแข็งขึ้น โดยมีนักดิจิทัลพัฒนาเมืองเป็นสะพานเชื่อมให้คนไทยได้เข้าใจและใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ชีวิตที่แท้จริง

“โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมด้วยศักยภาพและมุมมองของคนรุ่นใหม่ และแน่นอนว่าโครงการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 140 คน พร้อมด้วยผู้แทนเมืองและหน่วยงานพัฒนาเมืองได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจากการยกระดับทักษะดิจิทัล และทักษะสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งช่วยสร้างอาชีพควบคู่กับการพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจากความสามารถที่ได้จากโครงการ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล กล่าวเสริม

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้า โดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรสานต่อความสำเร็จโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่สู่รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด Co-creation

สำหรับกิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ตลอด 7 วันจะอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดเข้มข้น ทั้งองค์ความรู้จากคณะวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะทางสังคม (Soft Skills) การสร้างสรรค์แผนงานพัฒนาเมือง การบริหารจัดการโครงการ การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลที่จะสามารถต่อยอดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับการพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

“The Smart City Ambassadors Bootcamp เป็นอีกกิจกรรมสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ โดยน้อง ๆ ทั้ง 140 คนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ร่วมกับผู้แทนเมืองและหน่วยงานพัฒนาเมืองอีกกว่า 170 คนจาก 166 หน่วยงาน 57 จังหวัดทั่วประเทศ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 310 คน ตลอดระยะเวลา 7 วัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งหวังให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิลำเนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพิ่มเป็น 150 พื้นที่ ขับเคลื่อนให้เกิดเมืองอัจฉริยะประเทศไทยเพิ่มกว่า 50 พื้นที่ และผลักดันให้เกิดโครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าว

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ณัฐพล ได้กล่าวเสริมว่า โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 2 เป็นหนึ่งโครงการภายใต้แผนงานใหญ่ของ ดีป้า ด้านการพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ โดย ดีป้า เตรียมการที่จะผลักดันคนรุ่นใหม่อีก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) Youth กับการผลักดันให้เข้าใจทักษะดิจิทัลในระดับพื้นฐานและรู้เท่าทัน Digital Literacy 2) Future Career กลุ่มคนรุ่นใหม่กำลังปรับตัวและต้องการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล เพิ่มองค์ความรู้ด้านธุรกิจเพื่อนำไปสู่อาชีพใหม่ กระตุ้นการจ้างงาน 3) Digi-preneur ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างธุรกิจ ขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม พร้อมเสริมแกร่งศักยภาพทางธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนอีกหลากหลายโครงการที่ครอบคลุมทุกมิติเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิด Digital Infinity ที่ ดีป้า จะเร่งดำเนินการในปี 2566

ทั้งนี้ กิจกรรม The Smart City Ambassadors Bootcamp ยังคงจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 23 กันยายนนี้ ณ Grand Fortune Hotel Bangkok โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษจากหลากหลายหน่วยงานกว่า 20 รายที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ ถ่ายทอดเทคนิค ทักษะ องค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ทุกคนยังมีโอกาสเดินทางออกนอกสถานที่เพื่อไปสัมผัสประสบการณ์เมืองอัจฉริยะต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ย่านอารีย์ Sansiri Backyard EGAT Learning Center และ HUAWEI Connect ที่ตึก G Tower และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) อีกด้วย