วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Home > PR News > เคทีซีเปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 ผนึกความร่วมมือแบบไตรภาคี เพื่อน้องบกพร่องทางการได้ยิน

เคทีซีเปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 ผนึกความร่วมมือแบบไตรภาคี เพื่อน้องบกพร่องทางการได้ยิน

เคทีซีร่วมกับเศรษฐเสถียรและโสตศึกษาฯ สานต่อโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 ผลักดันเยาวชนพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยไม่มีขีดจำกัดเรื่องความบกพร่องทางร่างกาย ใช้แนวคิดการแบ่งปันความรู้แบบไตรภาค สร้างเครือข่ายองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งกลุ่มสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะสอดคล้องกับองค์ความรู้ 5 กลุ่มอาชีพ ตามยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความยั่งยืนในสังคมระยะยาว

นางสุดปรารถนา ดำรงชัยธรรม ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” เผยว่า “เคทีซีมุ่งให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน สมาชิกและสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ตลอดจนมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั้งโอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ริเริ่มโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ขึ้นในปี 2562 ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ด้วยเชื่อมั่นว่าการบกพร่องทางกายมิใช่อุปสรรคในการเรียนรู้ หากได้รับโอกาสในการพัฒนาที่เหมาะสม โดยร่วมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักการพึ่งพาตนเองจากวิถีเกษตรพอเพียง ซึ่งเป็นรากเหง้าการเลี้ยงชีพของคนไทย ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง และพัฒนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งรู้จักบริหารการเงินเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ให้กับสังคมต่อไป”

“ในปี 2563 นี้ โครงการฯ ได้ขยายองค์ความรู้ต่อเนื่อง โดยใช้การแบ่งปันความรู้จากรุ่นสู่รุ่น (Train the Trainer) โดยวิทยากรภาษามือจากคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ร่วมด้วยวิทยากรจากฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง ไปยัง 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 และ 2) กลุ่มสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว”

หลักสูตรการสอนเพาะเห็ดออแกนิคเพื่อสร้างอาชีพในปี 2563 ตามยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งได้ดังนี้ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม – เรียนรู้ผสมและกรอกเชื้อ/ นึ่งก้อน / หยอดเชื้อลงก้อน / เดินเส้นใยเห็ด 10/20/30 วัน / เปิดหน้าก้อนและเปิดดอก / ดูแลรดน้ำ / คัดเก็บดอกและตกแต่ง / ดูแลรักษาเพื่อเตรียมพร้อมทำก้อนรอบใหม่ โดย เคทีซีได้สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดขึ้นในโรงเรียน เพื่อเป็นห้องทดลองในการเรียนรู้และใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม – แปรรูปเห็ดเป็นอาหาร / สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม – การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย / การวางแผนทางการเงิน กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ – ออกแบบแพ็คเกจทำแบรนด์และการทำพรีเซนเทชัน กลุ่มอาชีพบริหารจัดการและบริการ

อาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ในปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนเศรษฐเสถียรมีความยินดีที่จะได้ร่วมถ่ายทอดความสำเร็จต่อยอดสู่ความยั่งยืนไปยังโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้โครงการเพาะเห็ดออร์แกนิคครบวงจรเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้ความร่วมมือแบบไตรภาคี โดยนักเรียนและบุคลากรครูจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรจะร่วมเป็นวิทยากรภาษามือถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากปีที่ 1 ซึ่งมีความสำเร็จมากมายตามประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ความสำเร็จกับผู้เรียน นักเรียนมีความสุข ได้เรียนรู้การเพาะเห็ดด้วยการปฎิบัติจริงทุกขั้นตอน มีความรับผิดชอบเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีวินัยในตนเอง ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ พร้อมความรู้พื้นฐานในการสร้างอาชีพแบบพึ่งพาตนเอง มีทัศนคติเชิงบวกมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ เรียนรู้และเข้าใจความพอเพียง 2. ความสำเร็จกับครูผู้สอนและบุคลากร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากองค์ความรู้ในการดำเนินโครงการ มีการคิดค้นนวัตกรรมการสอนใช้โครงงานเป็นฐาน สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีหลายเมนูอาหารใหม่ๆ ที่เกิดจากผลผลิตในโครงการเพาะเห็ด นำมาต่อยอดการพัฒนา คิดค้นเมนูอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบเห็ด เช่น คุกกี้เห็ด แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ วัฟเฟิลเห็ด เห็ดอบเนย ข้าวเกรียบเห็ด พิซซ่าเห็ด เป็นต้น การเพิ่มมูลค่าในผลผลิตที่เกิดจากโครงการฯ จำนวน 320 กิโลกรัม ให้เกิดเป็นรายได้ 3. ความสำเร็จกับโรงเรียน มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่เป้าหมาย ผลผลิตที่เกิดจากโครงการนำไปเป็นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวัน ลดรายจ่ายอาหารกลางวันได้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายจากนักเรียนระดับมัธยมปลายไปสู่นักเรียนทุกระดับชั้นได้ครบถ้วน โรงเพาะเห็ดได้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งโรงเรียนมีสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้การเพาะเห็ดหลายสื่อการสอน ที่เหมาะกับนักเรียนและสามารถนำมาใช้ในการสอนได้จริง”

“นอกจากนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” แบบวิถีเกษตรพอเพียง : เพาะเห็ดออร์แกนิคครบวงจรเพื่อการเลี้ยงชีพ จะช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มีภาวะผู้นำ และรู้จักการปรับตัวในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อรองรับกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย”

อาจารย์สุขุม เหล่าจิรอังกูร รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กล่าวว่า “โครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” จะเป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนของเรา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเพาะเห็ดอย่างครบกระบวนการ ตั้งแต่ผลิต ดูแล เก็บเกี่ยว จำหน่าย และสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักเรียนสามารถพัฒนาไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต เราเชื่อมั่นว่าวิทยากรจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรและฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง จะช่วยเปิดโลกทัศน์งานอาชีพเกี่ยวกับเห็ดให้กับเราได้อย่างมีประโยชน์ที่สุด และทางโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆจะพยายามเรียนรู้ สร้างงาน และต่อยอดในบริบทของโรงเรียนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถส่งต่อเครือข่ายความรู้ไปยังสถาบันการศึกษาอื่น ให้สมกับชื่อโครงการว่า “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน”

นางสาววชิราภรณ์ ทองจำนง หนึ่งในทีมวิทยากรนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ได้รู้จักพี่ๆ เคทีซีครั้งแรกจากการไปปลูกผักที่บางแค ปีต่อมาพวกเราได้ไปดูฟาร์มเห็ดซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเห็ดมากมาย และยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเมื่อรู้ว่ากลับมาโรงเรียนจะได้เพาะเห็ดและดูแลเห็ดเอง พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งใจเรียนรู้และแบ่งหน้าที่กันดูแล พวกเราทั้งโรงเรียนตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อเห็ดในโรงเรือนออกเต็มไปหมด วันนั้นเรากินเมนูเห็ดที่ปลูกเองด้วยความเอร็ดอร่อยและได้ฝึกการขายเห็ดด้วย พวกเรายังได้รับความรู้เรื่องการแปรรูปเห็ด การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การทำแพ็คเกจใส่เห็ดเพื่อนำไปขาย และการออกแบบทำโลโก้ที่พี่ๆ จากเคทีซีมาสอน คุณครูยังสอนให้เราเรียนรู้การทำโครงงานจริง พวกเราเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน ที่สำคัญผลจากการเรียนรู้นี้เราได้จัดทำนวัตกรรม “บิ๊กบุ๊ค” ขึ้นมา เพื่อส่งต่อความรู้เรื่องเห็ดให้กับน้องรุ่นต่อไป นอกจากนี้ยังได้ช่วยกันแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดที่หลายคนชิมและชื่นชอบ”

“พวกเรายินดีมากที่ทราบว่าปีนี้พวกเราจะได้มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ของพวกเราไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆ และน้องๆ ที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ พวกเราจะทำให้ดีที่สุด และขอบคุณเคทีซีที่มอบความรู้และประสบการณ์ดีๆ ที่พวกเราสามารถจะนำมาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป”

ใส่ความเห็น