Home > Grab For Good

แกร็บ ผนึก ททท. สานต่อโครงการ “น้ำใจ” มัดใจนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

แกร็บ ผนึก ททท. สานต่อโครงการ “น้ำใจ” มัดใจนักท่องเที่ยว ส่งเสริมพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานต่อโครงการ “น้ำใจ” เพื่อรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยและวางรากฐานท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่ ซึ่งเป็นด่านหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมมอบรางวัลแท็กซี่ต้นแบบด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่ใน 5 สาขาซึ่งประเมินจากคะแนนการให้บริการของผู้โดยสาร เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ให้ตระหนึกถึงบทบาทในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าถึง 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนเมืองไทยหลายสิบล้านคน ททท. มองเห็นความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยเพื่อต้อนรับและส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำแก่นักท่องเที่ยว สิ่งที่ถือเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้ นั่นคือ น้ำใจ เราจึงได้ริเริ่ม โครงการ ‘น้ำใจ’ ขึ้น เพื่อรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนร่วมกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลนักท่องเที่ยว” “ที่ผ่านมา เราได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดีผ่านการจัดอบรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการในชุมชนทั่วประเทศ โดยล่าสุด ททท. ได้จับมือกับ แกร็บ ประเทศไทย ขยายผลโครงการไปยังกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะอย่างพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแท็กซี่

Read More