Home > DIGI

สถาบันนวัตกรรมข้อมูลแลละธรรมาภิบาลเปิดตัวแพลทฟอร์ม ‘digi.data.go.th คอมมูนิตี้แหล่งใหม่ของคนสาย Data’

สถาบันนวัตกรรมข้อมูลแลละธรรมาภิบาลเปิดตัวแพลทฟอร์ม ‘digi.data.go.th คอมมูนิตี้แหล่งใหม่ของคนสาย Data’ หวังผลักดันการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมข้อมูลเพื่อคนไทย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล : DIGI (Data Innovation and Governance Institute) ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูล และเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาล จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินงานด้านข้อมูล โดยมีภารกิจตามกรอบการปฎิบัติ 4D อันได้แก่ - การขับเคลื่อนด้าน Data Governance ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ตามกรอบธรรมาภิบาล - การขับเคลื่อนด้าน Data Skill โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านข้อมูลของบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน - การขับเคลื่อนด้าน Data Community สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม - การขับเคลื่อนด้าน Data Innovation โดยขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูล ที่สามารถสร้างมูลค่าได้ ซึ่งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมานี้ ณ งานประกาศรางวัลชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ

Read More