วันเสาร์, เมษายน 20, 2024
Home > New&Trend > สถาบันนวัตกรรมข้อมูลแลละธรรมาภิบาลเปิดตัวแพลทฟอร์ม ‘digi.data.go.th คอมมูนิตี้แหล่งใหม่ของคนสาย Data’

สถาบันนวัตกรรมข้อมูลแลละธรรมาภิบาลเปิดตัวแพลทฟอร์ม ‘digi.data.go.th คอมมูนิตี้แหล่งใหม่ของคนสาย Data’

สถาบันนวัตกรรมข้อมูลแลละธรรมาภิบาลเปิดตัวแพลทฟอร์ม ‘digi.data.go.th คอมมูนิตี้แหล่งใหม่ของคนสาย Data’ หวังผลักดันการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมข้อมูลเพื่อคนไทย

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล : DIGI (Data Innovation and Governance Institute) ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูล และเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาล จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินงานด้านข้อมูล โดยมีภารกิจตามกรอบการปฎิบัติ 4D อันได้แก่

– การขับเคลื่อนด้าน Data Governance ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ตามกรอบธรรมาภิบาล

– การขับเคลื่อนด้าน Data Skill โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านข้อมูลของบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน

– การขับเคลื่อนด้าน Data Community สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของทั้งภาครัฐและเอกชน จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

– การขับเคลื่อนด้าน Data Innovation โดยขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูล ที่สามารถสร้างมูลค่าได้

ซึ่งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมานี้ ณ งานประกาศรางวัลชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ DIGI Data Awards 2022 ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ได้เปิดตัวแพลทฟอร์ม digi.data.go.th โดยคาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการให้ความรู้ พัฒนาทักษะ Data Skill ของบุคคลากรรัฐและภาคประชาชน รวมไปถึงเปิดโอกาสให้คนสาย Data มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน

โดยดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล กล่าวว่า “ในช่วงปีแรกของการดำเนินงาน ได้มีการดำเนินกลยุทธ์เน้นไปที่ด้านการพัฒนา Data Skill และ การสร้างชุมชนผู้ที่สนใจข้อมูล Data Community ผ่านแพลทฟอร์ม digi.data.go.th ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่น่าสนใจ อันได้แก่ คอร์สเรียนออนไลน์ ผลงาน และบทความ

ในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์ จะมีการนำเนื้อหาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมข้อมูลมาทำเป็นคอร์สเรียนให้สำหรับผู้ที่สนใจ โดยขณะนี้มี 2 คอร์สด้วยกันคือ Data Storytelling 101 เล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น Machine Readable โดยผู้ที่เรียนคอร์สจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ

ส่วนถัดมาจะเป็นส่วนการแสดง ‘ผลงาน’ โดยนักพัฒนาข้อมูล สามารถเข้ามาเพื่อชมตัวอย่างการทำ Dashboard จากข้อมูลเปิดเว็บไซต์ data.go.th รวมไปถึงบุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาโพสต์บทความเกี่ยวกับนวัตกรรมข้อมูลได้ เพื่อแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นกับคนในคอมมูนิตี้ได้ และอีกหนึ่งไฮไลท์เด่น คือส่วนบทความ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาอ่าน หาความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาข้อมูล รวมไปถึง Case Study ที่น่าสนใจได้

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แพลทฟอร์ม digi.data.go.th จะเป็นส่วนหนึ่งในบริการที่ทำให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย“ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐให้มีคุณภาพตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ พร้อมนำไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูลสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และประเทศอย่างยั่งยืน”