Home > เชียงราย

สกว.ร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

  สกว. ยกทีมวิจัยหารือภาคเอกชนเพื่อนำผลงานวิจัย สกว. มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายทั้งด้านการเกษตร ท่องเที่ยว และระบบการขนส่ง หวังหาจุดเด่นในพื้นที่มาสร้าง “แบรนด์เชียงราย” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการประชารัฐและภาควิชาการ ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานสภาหอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย (คอบช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาหอการค้าจังหวัดเชียงราย เรื่อง “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย” ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือร่วมกันถึงบทบาทของงานวิจัย สกว. ที่มีต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการ สกว. และผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของ สกว. คือ ต้องการให้เชียงรายได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สกว.ได้รับทุนจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการมุ่งเป้าเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และคาดว่าจะมีข้อมูลจากงานวิจัยของชุดโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายได้  ขณะที่ ดร.อนุรัตน์ระบุว่าแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายจะมุ่งเน้น 3 เรื่องที่มีพื้นฐาน ได้แก่ (1) ด้านการเกษตรและการแปรรูป ซึ่งหลายฝ่ายให้การสนับสนุนเพราะเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่การบริหารจัดการน้ำยังเสียโอกาส ปล่อยทิ้งไปแบบเสียประโยชน์ ขณะที่ดินก็ดีมาก ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเขี้ยวมูลเป็นเบอร์หนึ่งของไทย แต่หลังๆ

Read More