Home > อุตสาหกรรมการผลิตยา

ไบโอฟาร์ม จากผู้ด้อยโอกาส สู่ผู้นำยาไทย

 “เราเป็นผู้ด้อยโอกาสด้านยามาก่อน แต่ตอนนี้เมื่อเราเป็นผู้นำนวัตกรรม ผมมองว่ายาสำคัญต่อประชาชนที่ต้องช่วยกันดูแลความเจ็บป่วยของคนไทย เราเองช่วยกันดูแล โครงการตู้ยา Biopharm เพื่อชุมชน คือหนึ่งในโครงการที่เราได้ทำตอบแทนสังคม และอยากให้คนไทยถึงยาดี ราคาถูกและมีคุณภาพ” คำกล่าวของเศกสุข  เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคอลส์ จำกัด ที่กล่าวในโครงการ จัดตู้ยา พร้อมยาสามัญประจำบ้าน เพื่อมอบให้กับชุมชนและโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน ถือเป็นการแสดงจุดยืนในการให้บริการยาที่มีคุณภาพ และให้อุปกรณ์ยาพื้นฐานเบื้องต้นได้เข้าถึงแหล่งชุมชน 100 ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่แบรนด์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคมากขื้น หากย้อนไปเมื่อปี 2517 ไบโอฟาร์มได้เริ่มก่อตั้งธุรกิจ และเริ่มจากการเป็นตัวแทนนำเข้ายาจากต่างประเทศ เพื่อทำการจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงพยาบาล หลังจากที่ราคายาต่างประเทศสูงขึ้น ในช่วงสามสิบกว่าปีที่แล้ว บริษัทฯ จึงได้คิดที่จะตั้งโรงงานไบโอแลปขึ้นผลิตยาเอง เพื่อให้ได้ยาที่ราคาถูกลง และมีคุณภาพทัดเทียมกับยาต้นแบบจากต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ไบโอแลปถือเป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) ซึ่งหมายถึงการมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ผลิตยาตามข้อกำหนดอนุสัญญาระหว่างประเทศ มาประมาณ 2 ปีแล้ว นอกจากมาตรฐาน GMP โดยได้ผลิตยาทั้งสิ้น 9

Read More

ฝันของ Medical Hub กลางสมรภูมิอุตสาหกรรมยาไทย

  ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งธรรมดาของมนุษย์ และเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องพยายามหาทางแก้ไข บำบัด เพื่อความอยู่รอด ยาถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์  ธุรกิจยาเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ และมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี ทั้งนี้ได้แบ่งเป็นตลาดยาในโรงพยาบาลประมาณ 80% และเป็นตลาดร้านขายยา ประมาณ 20% โดยที่ตลาดโรงพยาบาลนั้นแบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ 80% โรงพยาบาลเอกชน 20% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยานั้นยังคงเน้นไปที่โรงพยาบาลรัฐเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการใช้รักษาโรคต่อเนื่อง เช่น ยาเบาหวาน  ยาความดันโลหิต ยาโรคหัวใจ เป็นต้น ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งผู้ผลิตไทยและต่างชาติ ปัจจุบันบริษัทผลิตยาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บริษัทผู้ผลิตยาข้ามชาติ (MNCs หรือ Multinational Companies)  อาทิ ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น และบริษัทยาที่ผลิตในประเทศ  ซึ่งส่วนมากจะเป็นยาสามัญทั่วไป ในขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาพบว่ายอดขาย 70% ของตลาดยามาจากบริษัทข้ามชาติเพราะมักจะเป็นยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มีพื้นฐานมาจากการวิจัยพัฒนา ซึ่งมีการนำเข้าก็มี 2 แบบคือ การให้

Read More