Home > สสส.

“เทพลีลา” ชวนคนรุ่นใหม่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ ใช้ “ความชอบ” สานฝันสู่อาชีพ “YouTuber / Content Creator”

วันนี้ นักดนตรี นักแสดง YouTuber เชฟ ครู หมอ พยาบาล นักธุรกิจ ฯลฯ ได้กลายเป็นอาชีพในฝันลำดับต้นๆ ของเด็กและเยาวชนไทย เมื่อต้องตอบคำถามว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร? แต่การที่จะไปให้ถึงฝันพวกเขายังต้องการทักษะในด้านต่างๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ใช่ด้านวิชาการและไม่สามารถหาได้ในชั้นเรียน โดยเฉพาะทักษะวิชาชีพต่างๆ กิจกรรม “BKK-เรนเจอร์ x ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” The Miracle Playground @Siam : DREAM & DO จึงเกิดขึ้นโดย สสส. ร่วมกับ กทม. นำเอาข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ค้นหาความต้องการเรียนรู้ในวันว่างของเด็กและเยาวชนไทย มาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อชักชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นถึงความสำคัญของของวันว่างที่มีมากกว่า 150 วันในแต่ปี พร้อมชักชวนให้ทุกฝ่ายให้มาร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมหลากหลาย สอดคล้องตามความสนใจ เพื่อปูทางสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อสร้างอนาคตให้เด็กและเยาวชนไทย ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีทางเลือกในการทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน ค้นหาความถนัด เปลี่ยนวันว่างให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นทักษะอาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองกับไอดอลในสาขาอาชีพต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจการลงมือทำในสิ่งที่ชอบ ที่สามารถพัฒนาสู่อาชีพในฝันโดยใช้แค่วันว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการเป็น YouTuber

Read More

สสส. ปรับทัพสู้โควิด พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสื่อสาร ล่าสุดหนุนจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022

สสส. ปรับทัพสู้โควิด-19 เน้นงานเชิงรุกมุ่งเสริมพลังแก่องค์กรและชุมชน พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสื่อสาร-ให้ความรู้ ล่าสุดหนุนจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพผ่าน สุขภาวะทุกมิติ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 ว่า สสส. ได้มีการปรับแนวทางทำงานโดยมุ่งเสริมพลังให้แก่ทั้งองค์กรและชุมชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน 3 ด้านสำคัญ คือ การทำงานร่วมกับหน่วยงานในระบบสุขภาพ ผลักดันนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสู่การปฏิบัติจริง การทำงานร่วมกับชุมชน โดยให้มีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชนจัดตั้ง Home Isolation และการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพ ให้มีรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งพัฒนาสื่อรณรงค์ภายใต้โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา” เช่น หนังสือคู่มือชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา โปสเตอร์ตลาด วัด บ้าน พร้อมร่วมพัฒนากลไกและองค์ความรู้ เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ไทยรู้สู้โควิด” และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสังคมมากขึ้น

Read More