Home > ววน.

สกสว. หนุนจัดเวทีรับฟังเสียงชาวอีสาน เร่งแก้หนี้แก้จนและปัญหาสิ่งแวดล้อม

สกสว. จับมือศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดเวทีคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชี้ปัญหาใหญ่คือ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แก้หนี้แก้จน พร้อมรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภัยแล้ง คุณภาพแหลงน้ำ และการจัดการขยะ-ของเสีย โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยประเด็นพัฒนาสำคัญและเร่งด่วนมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคนของภาคอยู่ในระดับต่ำ ภัยแล้งและคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่ และการจัดการขยะและของเสีย ซึ่งเสียงของประชาชนในพื้นที่จะเป็นตัวสะท้อนความต้องการงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาบนฐานความรู้และการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผศ. ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ สกสว. ระบุว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วไทย โดยการรับฟังทราบความต้องการในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้

Read More

ววน. หนุนขับเคลื่อน soft power ไทยสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สกสว.จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ววน.หนุนขับเคลื่อน soft power สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน หวังจุดประกายให้ทุกภาคส่วนและคนไทยร่วมกันสานพลังสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และรักษาชุมชนท้องถิ่นอันเป็นตาน้ำสำคัญ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. เปิดเผยว่า สกสว. โดยหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “ววน.ขับเคลื่อน soft power สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เพื่อนำเสนอบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ตามนโยบายของ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เพื่อสร้างพลังอันเข้มแข็งของ soft power ที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความสำคัญและยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ เนื่องจากประเทศไทยมีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีสมุนไพร สปาไทยและนวดไทย มวยไทย และเสื้อผ้าแฟชั่นไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามหลากหลาย ร่ำรวยศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ “ประเทศไทยยังมีสิ่งดี ๆ อีกมากที่คนภายนอกยังไม่รับรู้ และต้องการการพัฒนาต่อยอด

Read More