วันพฤหัสบดี, เมษายน 18, 2024
Home > New&Trend > ววน. หนุนขับเคลื่อน soft power ไทยสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ววน. หนุนขับเคลื่อน soft power ไทยสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สกสว.จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ววน.หนุนขับเคลื่อน soft power สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน หวังจุดประกายให้ทุกภาคส่วนและคนไทยร่วมกันสานพลังสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และรักษาชุมชนท้องถิ่นอันเป็นตาน้ำสำคัญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. เปิดเผยว่า สกสว. โดยหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “ววน.ขับเคลื่อน soft power สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เพื่อนำเสนอบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ตามนโยบายของ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เพื่อสร้างพลังอันเข้มแข็งของ soft power ที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความสำคัญและยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ เนื่องจากประเทศไทยมีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีสมุนไพร สปาไทยและนวดไทย มวยไทย และเสื้อผ้าแฟชั่นไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามหลากหลาย ร่ำรวยศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ

“ประเทศไทยยังมีสิ่งดี ๆ อีกมากที่คนภายนอกยังไม่รับรู้ และต้องการการพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่เดิมหรือมรดกภูมิปัญญาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถแปลงให้เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและมูลค่า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ และสื่อความหมายอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ อว. ที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนการสร้าง ใช้ความรู้และนวัตกรรม และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการทำหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้จึงนับเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการ ภาควิชากา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งจุดประกายให้ทุกภาคส่วนและคนไทยร่วมกันสานพลัง สร้างแบรนด์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และรักษาชุมชนท้องถิ่นอันเป็นตาน้ำสำคัญของ soft power ให้มีการผุดขึ้นมาของศิลปะ อารยะ สุนทรียะของไทยอย่างไม่ขาดสายตลอดไป” ศ.พิเศษ ดร.เอนก รมว.อว.ระบุ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน soft power ในมิติด้านวัฒนธรรม ทรัพยากรมนุษย์ การทูต เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการพัฒนาให้เกิดชิ้นงานและนวัตกรรมผ่านเนื้อหา เรื่องราว และรูปแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 1) กำหนดกรอบการพัฒนาประเทศเพื่อสร้าง soft power ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนามรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสร้างสรรค์ จัดทำแผนที่และพื้นที่ทางวัฒนธรรม บ่มเพาะเยาวชน และสร้างระบบนิเวศให้เห็นภาพรวมทั้งระบบ 3) สร้างพลังศรัทธาต่อคนรุ่นใหม่ 4) กลยุทธ์ในการพัฒนา และใช้ทุนมนุษย์และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น ปลดล็อคให้ soft power ไทยขับเคลื่อนไปได้ 5) ส่งเสริมวิสาหกิจวัฒนธรรม เชื่อมโยงศิลปินกับตลาด ผู้บริโภค การผลิตสินค้าและบริการ ภายใต้ต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรม 6) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 7) การเล่าเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้เป็นภาษาสากลและวัฒนธรรมร่วมสมัย 8) สร้างแบรนด์ประเทศไทย 9) อนุรักษ์ความหลากหลายของนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมไทยในสังคมร่วมสมัยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

นับเป็นบทบาทสำคัญของกระทรวง อว. ที่จะสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เอื้ออำนวยให้เกิดนิเวศของศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้นำไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด เพื่อสร้าง soft power ให้กับประเทศไทยต่อไปอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าวได้ที่ http://tsri.or.th/dl/866

ใส่ความเห็น