Home > มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม

กลุ่มมิตรผลเดินหน้ารับซื้อใบอ้อยเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน หลังเป็นผู้บุกเบิกต่อเนื่องมากว่า 6 ปี

กลุ่มมิตรผลเดินหน้ารับซื้อใบอ้อยเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน หลังเป็นผู้บุกเบิกต่อเนื่องมากว่า 6 ปี พร้อมส่งเสริมการตัดอ้อยสดคุณภาพดีตลอดฤดูหีบ 66/67 กลุ่มมิตรผล เดินหน้าความมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รับซื้อใบอ้อยหลังตัดจากเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดตลอดฤดูหีบอ้อยปี 66/67 เพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดและนำใบอ้อยไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานต่อเนื่องมากว่า 6 ปี โดยที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผลได้บุกเบิกแนวทางและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถนำใบอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าชีวมวล และมีการรับซื้อใบอ้อยอย่างต่อเนื่องจากเกษตรกรเป็นจำนวนรวมแล้วกว่า 1.7 ล้านตัน สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรกว่า 2.5 พันล้านบาท และในปีนี้ กลุ่มมิตรผลมีเป้าหมายที่จะรับซื้อใบอ้อยอีกกว่า 800,000 ตัน นอกจากการรับซื้อใบอ้อยเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนแล้ว กลุ่มมิตรผลยังมีการดำเนินงานในด้านอื่นๆ อย่างครอบคลุม เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้เกษตรกรตัดอ้อยสดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้และแนวทางการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร ตามหลัก “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” โดยนำความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยและน้ำ ควบคู่ไปกับการเพิ่มจำนวนรถตัดอ้อย รถอัดก้อนใบอ้อย และการรับซื้อใบอ้อยหลังตัดจากเกษตรกรหลังจากที่ได้แบ่งส่วนหนึ่งไว้ใช้คลุมดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผลยังได้สร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร เพื่อเข้าถึงกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยมากยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรม “กลุ่มมิตรผลสนับสนุนตัดอ้อยสด” รณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาตัดอ้อยสดผ่านการสื่อสารด้วยสติกเกอร์ข้อความโดนใจ ดีไซน์สีสันสดใส ตัวอักษรโดดเด่นสะดุดตา เพิ่มรอยยิ้มให้เกษตรกร และยังได้สนับสนุนชาวไร่อ้อยให้เข้าร่วมประกวดศิลปะท้ายรถบรรทุกอ้อยสด กับ

Read More

กลุ่มมิตรผล รับรางวัลด้านความยั่งยืน จากสาธารณรัฐเกาหลี

กลุ่มมิตรผล รับรางวัล ASOCIO ICT Awards ประเภท ESG จากเวที The Asian-Oceanian Computer Industry Organization Digital Summit 2023 สาธารณรัฐเกาหลี ตอกย้ำพันธกิจการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน   กลุ่มมิตรผล รับรางวัล ASOCIO ICT Awards ประเภท Environmental-Social-Governance (ESG) จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย (ASOCIO) ที่พิจารณามอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบความสำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม ตอกย้ำพันธกิจการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยมีนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล ให้เกียรติเข้ารับรางวัล ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย เป็นองค์กรภูมิภาคที่ประกอบด้วยสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการจาก 24 ประเทศในภาคพื้นเอเชีย-โอเชียเนีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้จากผลการดำเนินงานของการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม” ที่กลุ่มมิตรผลได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไร่อ้อยในทุกขั้นตอนให้มีความแม่นยำมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยี GPS, ระบบฐานข้อมูล Cane MIS และแอพพลิเคชั่น FarmPro  และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางดังกล่าวให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุน สร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบให้กับภาคเกษตรไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบชีววิถีและการตัดอ้อยสด ซึ่งเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Read More

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผู้นำแห่งกลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี CEO of The Year 2023

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “CEO of the Year 2023” ในสาขา Best CEO in Agricultural Sustainability Achievement หรือ ผู้บริหารองค์กรยอดเยี่ยมด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรอุตสาหกรรม จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ตอกย้ำความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นและการลงมือทำจริงของกลุ่มมิตรผล เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ รางวัล CEO of The Year 2023 นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของกลุ่มมิตรผล ภายใต้การบริหารของคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ที่ได้สั่งสมประสบการณ์และเติบโตมากับธุรกิจในภาคเกษตรมากว่า 4 ทศวรรษ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย นำมาสู่บทบาทสำคัญในการพลิกโฉมจากการทำไร่อ้อยแบบดั้งเดิม สู่การทำไร่อ้อยสมัยใหม่ในชื่อ “มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม”

Read More