Home > ปิดห้าง

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ประกาศปิดให้บริการศูนย์การค้าชั่วคราว

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ประกาศปิดให้บริการศูนย์การค้าชั่วคราว เริ่ม 12 ก.ค. 64 เนื่องด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในการยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดเข้มข้น ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 6 จังหวัด และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในวงกว้าง โดยให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว อย่างน้อย 14 วัน สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งนี้เปิดได้ถึงเวลา

Read More