Home > คูณ3ซูเปอร์กู๊ด

คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา มีกลุ่มเปราะบางจำนวนมาก โดยเฉพาะ “เด็ก” ในพื้นที่ห่างไกลที่เผชิญกับความเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง เช่นเดียวกับที่พ่อแม่ของเด็กๆ ที่เป็นเกษตรกรทั้งหลาย ต้องเผชิญกับภาวะสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ กำลังซื้อหดหายจากปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น Food4Good x Taejai.com จึงขอเชิญชวน “คุณ” มาแท็กทีมช่วยน้องๆ นักเรียนในชนบทและพี่น้องเกษตรกรกับโครงการ “คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้” ดังรายละเอียดที่ https://bit.ly/2ZqQbRG ให้คุณได้ช่วยเหลือแบบได้ประโยชน์คูณ 3 ดังนี้ 1. ช่วยสนับสนุนค่าอาหารเด็กในโรงเรียนห่างไกลกว่า 2,000 คนใน 20 โรงเรียน 6 จังหวัด ได้แก่แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ และสกลนคร ได้มีโอกาสอิ่มท้องแบบมีสารอาหารครบถ้วน เพียงพอต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมองด้วยระบบ “ฟู้ดฟอร์กู๊ด” โดยบุคลากร ในโรงเรียนเป็นผู้จัดการอาหารและโภชนาการถูกต้อง 2. ช่วยเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานอาหารกลางวันในโรงเรียน 3. ช่วยสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากพิษโควิดที่ทำให้ขายของได้ยากและสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เพราะปัญหาเรื่องทุพโภชนาการในเด็กเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน “Food4Good” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ

Read More