วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > New&Trend > แม็คโคร เปิดสาขารองรับเสรีการค้าอาเซียน

แม็คโคร เปิดสาขารองรับเสรีการค้าอาเซียน


หลังดำเนินธุรกิจในไทยมา 24 ปี แม็คโคร ศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคครบวงจร
ได้ทำการเปิดสาขา ที่ 58 ที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรับกำลังซื้อของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก
รายย่อย ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ขยายตัวจาก
โครงการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจ

สุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นประตู
ตะวันออกสู่อินโดจีน และยังมีโครงการเชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก ระหว่างเวียดนาม – ลาว – ไทย – พม่า ซึ่งจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจทางการค้าที่สำคัญ เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย
ร้านอาหาร และธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในจังหวัดเป็นจำนวนมาก

แม็คโคร ได้เปิด แม็คโคร สาขามุกดาหาร บนพื้นที่กว่า 6,800 ตารางเมตร จำหน่ายสินค้า
กว่า 45,000 รายการ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการในพื้นที่และใกล้เคียงไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้า
จากจังหวัดอื่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ดีขึ้น เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในจังหวัดมุกดาหาร และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวลาว” สุชาดา กล่าว

“แม็คโครยังมีนโยบายในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนที่แม็คโครตั้งอยู่ ทั้งการชำระภาษี
ต่างๆ ให้กับท้องถิ่นตามกฎหมาย การจ้างพนักงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และมีการรับ
ซื้อสินค้าพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรท้องถิ่น ได้แก่ สินค้าเกษตรชุมชน ผักปลอดสารพิษ
เพื่อจำหน่ายในแม็คโคร สาขามุกดาหาร รวมถึงการสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองใหม่ จำนวน 15 ทุน นอกจากนี้ แม็คโครยังให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้กับร้านโชห่วย ทั้งที่เป็นสมาชิกแม็คโคร
และผู้สนใจทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” ซึ่งเป็นการช่วย
พัฒนาให้ผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” สุชาดา กล่าวสรุป