วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Home > New&Trend > UTK จับมือ เดอะซีนเนอรี่ กรุ๊ป พัฒนาความรู้

UTK จับมือ เดอะซีนเนอรี่ กรุ๊ป พัฒนาความรู้

UTK จับมือ เดอะซีนเนอรี่ กรุ๊ป พัฒนาความรู้

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (UTK) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา กับ เดอะซีนเนอรี่ กรุ๊ป พัฒนาและแลกเปลี่ยนทักษะ องค์ความรู้ ระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใช้เป็นเวทีเรียนรู้ภาคปฎิบัติก่อน ทำงานจริง ต่อยอดงานวิจัยของคณาจารย์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ กลับสู่มหาวิทยาลัยสอดคล้องตามเป้าหมาย “Creative Technology University”

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหรือ UTK เปิดเผยถึง
การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับ เดอะซีนเนอรี่ กรุ๊ป ( TheScenery Group) ว่าเป็นข้อตกลงเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการบูรณาการความรู้ และทักษะ ระหว่างภาคทฤษฎีจากสถาบันการศึกษากับภาคการปฏิบัติจากธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือนี้ นักศึกษา
ของ UTKจะได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงของธุรกิจในเครือของ เดอะซีนเนอรี่ กรุ๊ป นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปทำงานจริง ส่วนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็จะได้ใช้ธุรกิจนี้เป็นกรณีศึกษาและทำวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ กลับมาสอนนักศึกษาและให้บริการสังคมต่อไป และในขณะเดียวกันผู้บริหารและพนักงาน เดอะซีนเนอรี่กรุ๊ปเองก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาด้านทฤษฎี ตลอดจนใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขอมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจต่อไป

พลกฤษณ์ สุขเกษม ประธานกรรมการบริหาร เดอะซีนเนอรี่ กรุ๊ปกล่าวถึงความร่วมมือกับ UTK
ครั้งนี้ว่า” การดำเนินธุรกิจที่ความสำเร็จของเดอะซีนเนอรี่ฯ ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการทำรีสอร์ท ฟาร์มแกะแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดราชบุรี และการขยายเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในวันนี้นั้น
ล้วนเกิดขึ้นมาจากแรง บันดาลใจจากภายในของตัวเองและหุ้นส่วนซึ่งมีความรักและชอบในกิจกรรมที่
ทำคล้ายๆกันจึงร่วมกับออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆขึ้นร่วมกัน และส่งมอบสิ่งเหล่านั้น
ออกไปสู่ลูกค้าและเมื่อธุรกิจมีการเติบโตในระดับหนึ่งก็มองหาทฤษฎีทางวิชาการมาใช้เป็นกรอบใน
การดำเนินงานเพื่อให้สามารถขยายตัวได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น

เรามองว่าบุคลิกของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คล้ายคลึงทีมผู้บริหารของเราอย่างมา และยังมีเป้าหมาย
มีแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดธุรกิจของเราค่อนข้างมาก จึงเป็นผลให้ที่ผ่านมาทาง เดอะซีนเนอรี่กรุ๊ปธุรกิจได้เข้ามาศึกษาหลักการทางวิชาการและใช้องค์ความรู้จากที่นี่เพื่อต่อยอดและพัฒนาธุรกิจในกลุ่มตลอดมา” พลกฤษณ์กล่าว

“ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเดอะซีนเนอรี่ในครั้งนี้ จะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสนับสนุนและให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนในสิ่งที่แต่ละฝ่ายมีอยู่แล้วเท่านั้นแต่ทั้งสององค์กรจะร่วมกันเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้กับสังคมร่วมกันโดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ต่างมีอยู่มาเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกันเช่นโครงการที่กำลังทำร่วมกันในขณะนี้คือการพัฒนานำขนแกะจากฟาร์มของเดอะซีนเนอรี่ มาพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมหรือพัฒนาออกแบบไปสู่ธุรกิจแฟชั่นเป็นต้น” พลฤกษณ์ กล่าวเพิ่มเติม

อาจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายฝึกอบรมกล่าวเสริมว่า ความ
ร่วมมือครั้งนี้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจกับสถาบันการศึกษาที่ต่อยอดมาจากโครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่(NEC) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 7 ปีแล้วซึ่งรูปแบบและของการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ของมหาวิทยาลัย
จะแตกต่างจากสถาบันอื่นๆตรงที่จะอบรมเรื่องของทักษะวิชาชีพควบคู่ไปกับสอนเรื่องการจัดการธุรกิจ
และเมื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมจบหลักสูตรแล้วออกไป จัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิมมหาวิทยาลัย ยังมีโครงการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องกับผู้ประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจใหม่ตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี แล้วยังไม่เข้มแข็ง ต้องการที่ปรึกษาไปช่วยบ่มเพาะให้ธุรกิจอยู่รอด เติบโตและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัย
จะส่งทีมที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ และที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตเข้า
ไปช่วย หรือผู้ประกอบการใดที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคหรือความรู้ในส่วนอื่นๆ มหาวิทยาลัยก็ยังคงช่วยดูแลด้วยการจัด “โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้ประกอบการ” ซึ่งเป็นการรวมเครื่อข่ายผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการNEC ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่นปัจจุบันให้มารู้จักกันเพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจระหว่างกันและยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจอีกด้วย

ปัจจุบันมีธุรกิจที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากและอยู่ในระหว่างการพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงวิชาการ เช่นเป็นแหล่งให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน หรือเป็นกรณีศึกษานักศึกษาในการเรียนรู้ตลอดจนเป็นข้อมูลในการทำการศึกษาและวิจัยของคณาจารย์ในสถานประกอบการ

“ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ เดอะซีนเนอรี่ กรุ๊ปเป็นการยกระดับความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจ ที่เกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน” อาจารย์นพรัตน์กล่าวปิดท้าย