Saturday, June 3, 2023
Home > PR News > สมาคมโฆษณาฯ ออก 3 มาตรการ ขอความร่วมมือคนโฆษณา รวมพลังหยุดยั้งโควิด-19

สมาคมโฆษณาฯ ออก 3 มาตรการ ขอความร่วมมือคนโฆษณา รวมพลังหยุดยั้งโควิด-19

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ออก 3 มาตรการ “Work From Home – ชะลอการผลิตงาน – ร่วมมือกับภาครัฐ” ส่งสารขอความร่วมมือจากบริษัทตัวแทนโฆษณา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาสื่อสารการตลาด สมาชิกและคณะกรรมการสมาคมฯ บุคลากรในอุตสาหกรรมโฆษณาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวมพลังกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบ 3 ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายรวดเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนวัยทำงานในสังคมเมือง ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีกว่าหมื่นคน คณะกรรมการสมาคมฯ รู้สึกเป็นห่วงผลกระทบที่มีต่อการทำงาน และธุรกิจโฆษณา จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ในธุรกิจโฆษณาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใจกันปฏิบัติงานตามมาตรการ ดังนี้

1. จัดให้มีการทำงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) โดยจัดประชุมต่าง ๆ ทางออนไลน์ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการพะปะกัน และลดปริมาณการสัญจรไปมาของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบขนส่งสาธารณะ

2. ชะลอหรือเลื่อนกำหนดการทำงานผลิตชิ้นงานโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายทำภาพยนตร์ วิดีโอ คลิปโฆษณา งานภาพนิ่ง งานห้องตัดต่อ ห้องบันทึกเสียง หรือกิจกรรมการทำงานรูปแบบอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานของคนกลุ่มใหญ่ และการทำงานในสถานที่แออัด

3. ขอให้บุคลากรทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมโฆษณาให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐทุกรูปแบบ และมีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือออกไปในสถานที่สาธารณะ ลดละเว้นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ตลอดจนเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และมีสุขลักษณะที่ดีตลอดเวลา

“สมาคมฯ มีความห่วงใยต่อบุคลากรและครอบครัวของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณา และอยากเห็นทุกคนรวมพลังความร่วมมือ เสียสละ ปฏิบัติตามแนวทางทั้ง 3 ข้อ เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตในครั้งนี้ และกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด” นายรติ กล่าว

Leave a Reply