วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Home > PR News > ธนาคารกรุงเทพและ เอซเอสบีซี ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารกรุงเทพและ เอซเอสบีซี ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ และเอซเอสบีซี ได้รับแต่งตั้งจาก กคช และ บตท. เป็นที่ปรึุกษาทางการเงินโครงการแปลงสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน ) ( ซ้าย ) และนาย ปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจบริหารเงินและตลาดทุน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ( ขวา ) ลงนามร่วมกับนายวิิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ( ที่สองจากซ้าย ) และนางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผุ้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บศท. ( ที่ 2 จากขวา ) ในสัญญาแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในโครงการความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง และทำการศึกษาโครงการฯ นับเป็นการดำเนินพันธกิจของ บตท. เพื่อระดมทุนสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย สนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน