วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Home > New&Trend > นิเทศจุฬาฯ จัด Thailand’s Reputation Awards ประเดิมมอบรางวัลด้านชื่อเสียงแก่ 14 องค์กรธุรกิจ

นิเทศจุฬาฯ จัด Thailand’s Reputation Awards ประเดิมมอบรางวัลด้านชื่อเสียงแก่ 14 องค์กรธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัด “Thailand’s Reputation Awards รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย” ถือเป็นการจัดโครงการมอบรางวัลครั้งแรกของคณะฯ เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาการทางสังคม หนุนสร้างต้นแบบธุรกิจและการแข่งขันที่ยั่งยืน ต่อยอดสู่องค์ความรู้ทางวิชาการ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ “รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ประจำปี 2562” (Thailand’s Reputation Awards 2019) ซึ่งถือเป็นการจัดโครงการมอบรางวัลด้านชื่อเสียงเป็นครั้งแรกของคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจไทย ให้ความสำคัญและมีการจัดการที่ดี ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีคุณค่า รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ พัฒนาตัวชี้วัดที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบททางสังคมไทยในด้านการประเมินชื่อเสียงองค์กร

ความโดดเด่นของรางวัลนี้ คือ กระบวนการสรรหาและประเมินความมีชื่อเสียงขององค์กรธุรกิจผ่านกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยที่รัดกุม เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า การวัดผลชื่อเสียงขององค์กรทั้งชื่อเสียงโดยภาพรวมและชื่อเสียงในแต่ละด้าน มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดตามหลักวิชาการ ซึ่งรางวัลนี้เกิดขึ้นโดยเริ่มต้นจากความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาชีพ นักวิชาการ ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินความมีชื่อเสียงขององค์กร โดยทำการศึกษาวิจัยจากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนิยาม ความหมายของชื่อเสียงองค์กร การพัฒนาชื่อเสียงองค์กรหรือการสร้างชื่อเสียงองค์กร การจัดการเกี่ยวกับชื่อเสียงองค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงองค์กร ประกอบกับการใช้แนวคิดทางการประเมินวิธีการวัดผลความมีชื่อเสียงขององค์กร เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดความมีชื่อเสียงใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการ ด้านนวัตกรรม ด้านสถานภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร ด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลองค์กร ด้านการเป็นพลเมืองดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความเป็นผู้นำ และด้านการสื่อสาร อันสอดคล้องกับ แนวคิดตัวชี้วัดชื่อเสียงของ The Reputation Institute โดยเครื่องมือวัดที่พัฒนาได้นี้จะนำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริโภคสินค้าและบริการ พนักงาน นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น และกลุ่มสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 2,061 ตัวอย่าง จากประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิลำเนาอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานหรือโรงงานของแต่ละบริษัทมหาชน ในปี พ.ศ. 2562 และจากกระบวนการตามขั้นตอนในข้างต้น มีองค์กรธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ได้รับรางวัลจำนวน 14 องค์กร โดยสุดยอดรางวัลในครั้งนี้ คือ รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ปี 2562 (Thailand’s Best Corporate Reputation 2019 ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (SCG)

สำหรับองค์กรธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ มีทั้งสิ้น 7 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านสินค้าและบริการ (Best Product and Service Reputation) ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน (CP All) รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรม (Best Innovation Reputation) ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (PTT) รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านสถานภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร (Best Human Resources Development Reputation) ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (PTT) รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลองค์กร (Best Corporate Governance Reputation) ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (PTT) รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านการเป็นพลเมืองดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Citizenship and Responsibility Reputation) ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (SCG) รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นผู้นำ (Best Corporate Leadership Reputation) ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (PTT) รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านการสื่อสาร (Best Corporate Communication Reputation) ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด มหาชน (AIS)

รางวัลเกียรติยศองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ปี 2562 (Thailand’s SMEs Reputation Awards 2019) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วไป ได้แก่ บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์มจำกัด บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนในหลักทรัพย์ MAI ไม่เกิน 300 ล้านบาท ได้แก่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “Thailand’s Reputation Awards มีเป้าหมายส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจไทยหันมาให้ความสำคัญและมีการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานควบคู่ไปกับการจัดการการสื่อสารที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพและมีคุณค่า นำไปสู่การแข่งขันที่ยั่งยืนในภาคธุรกิจ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ในด้านการประเมินชื่อเสียงองค์กร ที่จะมีประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคตทั้งในเชิงวิชาการรวมถึงภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วโครงการนี้ จะเป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน นำไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน”

Thailand’s Reputation Awards ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของคณะนิเทศศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation) และสร้างเสริมสังคมไทย (Local Transformation) อันเป็น 2 ใน 4 ยุทธศาสตร์ ปี 2560-2563 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วางไว้ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น