วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Home > PR News > ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งผลิตบัณฑิตระดับคุณภาพ ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคปัจจุบัน

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งผลิตบัณฑิตระดับคุณภาพ ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สถาบันการเรียนรู้ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับมานานกว่าสองทศวรรษ นำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่สามารถปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความต้องการ พร้อมการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทุกคณะให้ทันต่อสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน เพื่อการผลิตบุคลากรชั้นเลิศที่พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดสากล

หลักสูตรการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมดเพื่อดึงศักยภาพที่แฝงอยู่ภายในตัวผู้เรียนให้เปล่งประกายอย่างเต็มที่ พร้อมสำหรับการก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำแห่งการสร้างสรรค์และนักออกแบบมือฉมังได้อย่างเต็มภาคภูมิ ผ่านการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งทำงานบนหลายแพล็ตฟอร์ม ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ มัลติมีเดีย การผลิตสื่อวีดีทัศน์ และโครงงานสื่อสามมิติ ผสานการเรียนรู้ที่ก้าวข้ามพรหมแดนวัฒนธรรมที่มีความเป็นสากลอย่างแท้จริง โดยแสตมฟอร์ดได้ประสานความร่วมมือด้านเนื้อหาหลักสูตรกับสถาบันการออกแบบสื่อในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำให้นักศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิของทั้งสองสถาบันเมื่อสำเร็จการศึกษาจากแสตมฟอร์ด ส่วน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับเทคโนโลยีที่จำเป็นและเครื่องมือสมัยใหม่ในการทำงานจริง เนื่องจากในปัจจุบัน มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งหมายถึงโอกาสการทำงานผ่านสื่อต่างๆ ที่มากขึ้นเช่นกัน โดยเนื้อหาหลักสูตรใหม่จะให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบเคลื่อนที่และโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการทำงานจริงในสายงานเทคโนโลยีที่แต่ละคนชื่นชอบ

หลักสูตรแนะนำใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาขาการบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดหาแรงงาน การจัดสรรบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถ ตลอดจนพร้อมสำหรับสภาวะการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลในระดับโลกเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อันใกล้นี้

นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาแนวใหม่ แสตมฟอร์ดยังได้ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน อาทิ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ฝึกฝนให้นักศึกษาทราบถึงความซับซ้อนของธุรกิจในระดับสากล เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหลากหลายของธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบัน ส่วน หลักสูตรการตลาด เพิ่มเนื้อหาการตลาดระบบดิจิตัล รวมถึง มาตรฐานของกูเกิ้ล กลยุทธ์การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจน กลยุทธ์การตลาดในเอเชีย หลักสูตรวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง ช่วยให้นักศึกษาลับทักษะในด้านเทคโนโลยีโสตทัศนอุปกรณ์ให้เฉียบคมตามมาตรฐานระดับโลก ผ่านเนื้อหาหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบและสอนโดยคณาจารย์ระดับมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่กว้างไกล

หลักสูตรโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ แนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ในการนำเสนอแคมเปญ รวมถึงการปรับปรุงทักษะการเขียนบทและการพูดในที่สาธารณะ เมื่อผสานเนื้อหาของทั้งสองสาขาอาชีพเข้าด้วยกัน จะทำให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้และทักษะจำเป็นที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อการทำงานในอนาคต

สำหรับการศึกษาในขั้นสูงกว่าระดับปริญญาตรีสำหรับคนทำงาน แสตมฟอร์ดภูมิใจนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง นั่นคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 18 เดือน ซึ่งถูกออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ผ่านการบูรณาการระบบการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบอินเตอร์แอคทีฟอันเป็นเอกลักษณ์ของแสตมฟอร์ดในวันเสาร์ เข้ากับระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ในวันธรรมดา เพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม

มร. กิลลส์ มาเฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแสตมฟอร์ด กล่าวว่า “เราภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดของเราสามารถสร้างสรรค์สภาวะแห่งการเรียนรู้แบบนานาชาติได้อย่างแท้จริง ผ่านการนำเสนอพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นที่เปิดกว้าง ที่นำไปสู่แนวคิดที่สร้างสรรค์และการคิดแบบนอกกรอบ เรายังสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดงาน ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงใหม่ของเรามีจุดประสงค์เพื่อการสร้างบัณฑิตชั้นเลิศ มีทักษะพร้อมสำหรับการทำงานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากล”

สำหรับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพ ในปีนี้ ให้ความสำคัญกับการสร้างบัณฑิตที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานได้ทันทีโดยมีองค์ความรู้และทักษะจำเป็นที่สมบูรณ์พร้อม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้

###

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีวิทยาเขตอยู่ที่กรุงเทพฯ และ หัวหิน เปิดรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางความคิดให้กับนักศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยค่าเล่าเรียน เริ่มต้นที่ภาคเรียนละ 42,000 บาท
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายลอรีเอทในปี 2554 เพื่อสร้างการเข้าถึงแหล่งความรู้และโอกาสในระดับนานาชาติให้กับผู้เรียน เครือข่ายลอรีเอทเป็นเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุม 30 ประเทศและมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 80 แห่ง โดยมีนักศึกษาในเครือข่ายมากกว่า 950,000 คน

Best regards,

Tanyaporn Kanchanahoti (Ying)
PR Executive
Vivaldi Public Relations
Mobile: +66 084-448-3067
Office: +66 02-612-2253 ext. 103
Fax: +66 02-612-2254
Web: http://www.vivaldipr.com/
Address: 65/195 23rd Floor, Chamnan Phenjati Business Center Building, Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10320