Home > Yimresearch

85% ของคนไทยสนใจสะสมคะแนนในแอปพลิเคชั่นเพื่อแลกเป็นของรางวัล

85% ของคนไทยสนใจสะสมคะแนนในแอปพลิเคชั่นเพื่อแลกเป็นของรางวัล ข้อมูลจากผลสำรวจเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่จัดทำโดย MMSEA บนเว็บไซต์ Yimresearch บริษัท มาโครมิลล์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการวิจัยออนไลน์ ได้จัดทำแบบสำรวจด้านอาชีพเสริม โดยแบบสำรวจนี้มีเป้าหมายคือผู้บริโภคชาย-หญิงในประเทศไทยจำนวน 2,065 คน ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งดำเนินการสำรวจตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2023 จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2023 เกือบ 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนิยมรับคะแนนผ่านการตอบแบบสำรวจและทดลองสินค้า เมื่อถามถึงช่องทางหรือวิธีการให้ได้มาซึ่งรายได้เสริมหรือรางวัลตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนมากใช้วิธีการรับงานตอบแบบสอบถามและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็น 53.5% ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่การทำงานพาร์ทไทม์ชั่วคราว ทั้งนี้ คำตอบของอันดับ 1 และอันดับ 2 นั้นห่างกัน 30 คะแนน และสำหรับอันดับ 3 นั้นได้แก่การลงทุนทางการเงิน เกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามมักใช้เงินสดไปกับการใช้จ่ายส่วนตัว และต้องการเก็บออมเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคต เมื่อถามถึงเหตุผลของการรับทำอาชีพเสริมหรือรับรางวัลตอบแทนในปัจจุบันหรือมีความสนใจที่จะรับรายได้ดังกล่าวในอนาคต

Read More