วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
Home > New&Trend > 85% ของคนไทยสนใจสะสมคะแนนในแอปพลิเคชั่นเพื่อแลกเป็นของรางวัล

85% ของคนไทยสนใจสะสมคะแนนในแอปพลิเคชั่นเพื่อแลกเป็นของรางวัล

85% ของคนไทยสนใจสะสมคะแนนในแอปพลิเคชั่นเพื่อแลกเป็นของรางวัล ข้อมูลจากผลสำรวจเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่จัดทำโดย MMSEA บนเว็บไซต์ Yimresearch

บริษัท มาโครมิลล์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการวิจัยออนไลน์ ได้จัดทำแบบสำรวจด้านอาชีพเสริม โดยแบบสำรวจนี้มีเป้าหมายคือผู้บริโภคชาย-หญิงในประเทศไทยจำนวน 2,065 คน ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งดำเนินการสำรวจตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2023 จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2023

เกือบ 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนิยมรับคะแนนผ่านการตอบแบบสำรวจและทดลองสินค้า

เมื่อถามถึงช่องทางหรือวิธีการให้ได้มาซึ่งรายได้เสริมหรือรางวัลตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนมากใช้วิธีการรับงานตอบแบบสอบถามและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็น 53.5% ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่การทำงานพาร์ทไทม์ชั่วคราว ทั้งนี้ คำตอบของอันดับ 1 และอันดับ 2 นั้นห่างกัน 30 คะแนน และสำหรับอันดับ 3 นั้นได้แก่การลงทุนทางการเงิน

เกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามมักใช้เงินสดไปกับการใช้จ่ายส่วนตัว และต้องการเก็บออมเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคต

เมื่อถามถึงเหตุผลของการรับทำอาชีพเสริมหรือรับรางวัลตอบแทนในปัจจุบันหรือมีความสนใจที่จะรับรายได้ดังกล่าวในอนาคต พบว่า เหตุผล 5 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับที่ 1 คือเพื่อให้ได้เงินสดสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวหรือเงินที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระ คิดเป็น 44.0% อันดับที่ 2 คือเพื่อเก็บออมเงินสำหรับใช้ในอนาคต คิดเป็น 40.2% และ อันดับที่ 3 จำนวน 30% พบว่าการใช้ชีวิตโดยอาศัยเพียงเงินเดือนหรือรายได้หลักของตนเองอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ

เกือบ 85% ตั้งใจที่จะหารายได้เสริมหรือของรางวัลตอบแทนผ่านอาชีพเสริม การลงทุน หรือสะสมคะแนนในแอปพลิเคชั่นในอนาคต

เมื่อถามว่าผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีความสนใจในการหารายได้เสริมหรือรับรางวัลตอบแทนผ่านการทำอาชีพเสริม การลงทุน การสะสมคะแนนในแอปพลิเคชั่น ฯลฯ ในอนาคตหรือไม่ คนจำนวน 243 คนได้ตอบคำถามดังกล่าว โดยมี 2 คำตอบอันดับต้นๆ ได้แก่ “สนใจมาก” และ “สนใจอยู่บ้าง” ซึ่งรวมแล้วคิดเป็น 85.6% (2 อันดับต้น: สัดส่วนที่รวมทั้งผู้ที่สนใจมากและผู้ที่สนใจอยู่บ้างไว้ด้วยกัน)

จากผลสำรวจข้างต้น ทำให้เข้าใจถึงข้อมูลความสนใจในอาชีพเสริมของผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งข้อมูลรายวันที่ทางบริษัทฯ ได้รับจากผู้บริโภค อาทิเช่น ผลตอบแบบสำรวจ จะกลายเป็นหัวข้อหลักในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของหลายบริษัท อันนำไปสู่การสร้างอนาคตที่สะดวกสบายและเอื้อต่อการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์เพื่อรับของรางวัลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประโยชน์ต่อสังคม

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ของ Yimresearch> https://yimresearch.net/public/