Home > VitaFoods

รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ หญิงแกร่งแห่งอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้ปลุกอุตสาหกรรมยาให้ตื่นตัว

“ธุรกิจเอ็กซิบิชัน” ธุรกิจซึ่งเป็นเสมือนโซ่ข้อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แน่นอนว่าความยากของธุรกิจนี้คือการเปลี่ยนจินตนาการ เปลี่ยนความตั้งใจ ในทางรูปธรรมให้เป็นนามธรรม อีกทั้งยังต้องนำเสนอสิ่งที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้าให้แก่ Exihibitor ต่างๆ จนกระทั่งได้รับการตอบตกลงที่จะมาร่วมงาน และยังต้องทำการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานได้มากที่สุด อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ คือหนึ่งในบริษัทที่มักจะอยู่เบื้องหลังและสร้างตัวเองให้เป็นโซ่ข้อกลางที่แข็งแรง เชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ระหว่าง Exihibitor และ Visitor ให้มีโอกาสได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมทำธุรกิจระหว่างกันในอนาคต กระแสความตื่นตัวของผู้คนเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรม Health and Wellness ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะวิกฤตโรคอุบัติใหม่อย่างโควิดที่เป็นตัวเร่งสำคัญนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้ชีวิตของผู้คน “ผู้จัดการ 360 องศา” มีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลที่เสมือนผู้ปลุกอุตสาหกรรมนี้ให้ตื่นตัวมากขึ้น “รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์” ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้าง ภูมิภาคอาเซียน ผู้จัดการทั่วไป-ฟิลิปปินส์ “เราเป็นเหมือน Vertical Lead ในอินฟอร์มาฯ ได้รับมอบหมายสายธุรกิจที่ถนัด พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ เรามีผลิตภัณฑ์ในมือแล้วนำไปขยาย นำเสนอในประเทศต่างๆ ปัจจุบันโรสดูอยู่ 4 พอร์ต คือ Food Ingredient, CPHI,

Read More