Home > TDV2

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley เร่งสร้างพื้นที่พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley มอบหมายเร่งสร้างพื้นที่พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร TDV2: Digital Startup Knowledge Exchange Center และพบปะดิจิทัลสตาร์ทอัพ พร้อมมอบหมาย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งสร้าง TDV3: Digital Innovation Center หัวใจสำคัญของโครงการฯ โดยหวังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ทดสอบ ทดลอง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยขนาดพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ลงพื้นที่โครงการ Thailand Digital Valley ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร TDV2: Digital Startup Knowledge Exchange Center โดยมี

Read More