Home > Sound Bar

ก้าวใหม่ของแอลจีสู่อนาคตที่ยั่งยืน ลดการใช้พลาสติกครบวงจร

ก้าวใหม่ของแอลจีสู่อนาคตที่ยั่งยืน ลดการใช้พลาสติกครบวงจร ส่งเสริมการรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าในวิถีชีวิตแบบใหม่ต่าง ๆ ที่สร้างขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use) มากขึ้นทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ซึ่งหากผู้บริโภคยังคงพฤติกรรมการใช้พลาสติกเช่นเดิมและยังขาดระบบจัดการขยะพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ คาดว่าภายในปี 2040 อาจมีปริมาณขยะพลาสติกรั่วไหลลงสู่มหาสมุทรทั่วโลกเกือบถึง 30 ล้านตันต่อปี การลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมการรีไซเคิลในทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้บริโภค จะต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้รวดเร็วที่สุด แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ตระหนักถึงปัญหาอันเร่งด่วนนี้และได้ลดปริมาณพลาสติกในทีวี LG OLED และลำโพง Sound Bar อย่างครบวงจร ตั้งแต่การใช้ชิ้นส่วนจากวัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมการรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สำหรับทีวี LG OLED รุ่นปี 2021 ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผลิตด้วยวัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลและวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ชิ้นส่วนโลหะในโครงสร้างภายนอกของทีวี OLED ซึ่งการผลิตหน้าจอแบบ OLED ไม่จำเป็นต้องใช้สารอันตรายอย่างแคดเมียมหรืออินเดียมที่มักใช้ในการผลิตหน้าจอ LCD ทำให้ทีวี OLED กลายมาเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และเมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ทีวี

Read More