Home > Recycle Collection Center

สยามพิวรรธน์ เปิด ไดร์ฟทรู รีไซเคิล แห่งแรกในประเทศไทย

สยามพิวรรธน์ ยูนิลีเวอร์ คาโอ เต็ดตรา แพ้คและเครือข่ายพันธมิตร ร่วมเปิด ไดร์ฟทรู รีไซเคิล คอลเลคชั่น เซ็นเตอร์ แห่งแรกในประเทศไทย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโออินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก สร้างต้นแบบการจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยการเปิดให้บริการ Recycle Collection Center หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว แบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย สำหรับพื้นที่เขตเมืองชั้นใน โดยเปิดให้คนทั่วไปสามารถนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วมาฝากส่งต่อเข้ากระบวนการรีไซเคิลที่จุดไดร์ฟทรู ณ สยามพารากอน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบระยะยาวต่อชีวิตผู้คนเป็นวงกว้าง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราทุกคนต้องร่วมช่วยกันแก้ไขและรับผิดชอบ เริ่มต้นจากการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของทุกคน ดังนั้น เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และป้องกันไม่ให้มีเศษพลาสติกรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง จึงได้เกิดเป็น Recycle Collection

Read More