Home > Learning Fest Bangkok 2023

TK Park คิกออฟงานใหญ่แห่งปี กับภารกิจสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้

“สังคมแห่งการเรียนรู้คือกุญแจดอกสำคัญ ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในสังคม” คือแนวคิดในการจัดตั้ง “สถาบันอุทยานการเรียนรู้” หรือ TK park ที่ก่อตั้งขึ้นมาในฐานะ “ต้นแบบ” ของแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนในสังคม ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งหนังสือ ดนตรี มัลติมีเดีย และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ปลายทางคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม โดยหลังจากทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้มากว่า 18 ปี วันนี้ TK Park กำลังตอกย้ำภารกิจในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการจับมือกับกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายการเรียนรู้กว่า 30 องค์กร ประกาศจัดงาน “Learning Fest Bangkok 2023” หรือ เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Wonderlearn สงสัยให้สุด เป็นมนุษย์ไม่หยุดเอ๊ะ” เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และเพื่อผลักดันให้ “กรุงเทพมหานคร” เป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities

Read More