Home > Laser Projector

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กางแผน 5 ปี ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท เปลี่ยนเครื่องฉายหนังเป็น “Laser Projector”

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กางแผน 5 ปี ก้าวเต็มขั้น “โรงหนังรักษ์โลก GREEN CINEMA” ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท เปลี่ยนเครื่องฉายหนังเป็น “Laser Projector” ทุกโรง ทุกสาขา ปักธง Green เปลี่ยนเครื่องฉายครบ 300 โรง ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนนี้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ก้าวเต็มขั้น “โรงหนังรักษ์โลก Green Cinema” ตั้งเป้าเปลี่ยนเครื่องฉายเป็นระบบ Laser Projector ครบทุกโรง ทุกสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2568-2572 ด้วยงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ปักธง Green เปลี่ยนเครื่องฉายระบบ Laser

Read More