Home > FOOD FOR GOOD

น้ำมันพืชเพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD ช่วยเด็กไทยพ้นทุพโภชนาการ

น้ำมันพืชเพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” ร่วมโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบเงิน 1 ล้านบาท ช่วยเด็กไทยพ้นทุพโภชนาการให้ได้รับอาหารดี มีคุณภาพ เสริมสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน สวีท มีท (ประเทศไทย) และน้ำมันพืช เพลิน เปิดกิจกรรมเพื่อสังคม ผุดโครงการ Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า” ร่วมสนับสนุนโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ ตั้งเป้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนกว่า 700 คน ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งประสบปัญหาทุพโภชนาการอย่างเร่งด่วน มอบเงินสนับสนุนโครงการ 1 ล้านในปี 2566

Read More

ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิยุวพัฒน์ ชวนทุกคนร่วมสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน

30 ปีก่อน มูลนิธิยุวพัฒน์ได้เริ่มต้นช่วยเหลือเด็กและเยาวชนขาดโอกาสจากการสนับสนุนทุนการศึกษา ด้วยความเชื่อว่า การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา และเด็กไทยทุกคนควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ขยายบทบาทการเป็นตัวกลาง เชื่อมต่อความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนขาดโอกาสในมิติอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ดูแลภาวะโภชนาการ พัฒนาเครื่องมือการเรียนการสอนในโรงเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต รวมถึงการสร้างคนดีเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญกับประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิยุวพัฒน์ เชิญชวนภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน และแนวทางความร่วมมือที่จะช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส โดยมีภาคีร่วมจัดงานคือ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (ICAP) โครงการฟู้ด ฟอร์ กู๊ด, Learn Education ห้องเรียนดิจิทัลวิทย์-คณิต, a-chieve การพัฒนาครูแนะแนวรุ่นใหม่และเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กไทยออกแบบชีวิตตนเองได้, Winner English ห้องเรียนดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ, Teach for Thailand ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง, โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และ โครงการร้านปันกัน คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ เล่าว่า "เป้าหมายสูงสุดของมูลนิธิยุวพัฒน์ คือการสร้างความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ลดความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กขาดโอกาสได้เรียนหนังสือ ได้รับการดูแลรอบด้าน

Read More