Home > Digital Dialogue 2024

TMA ร่วมกับ depa จัดงาน Digital Dialogue 2024 ฉายภาพเทคโนโลยี AI ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้

TMA ร่วมกับ depa จัดงาน Digital Dialogue 2024 ฉายภาพเทคโนโลยี AI ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เพื่อธุรกิจและการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลังเปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็ว สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่ม Digital Technology Management Group ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงเตรียมจัดงาน Digital Dialogue 2024 – AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อผู้บริหารจะได้นำไปพิจารณาสร้างกลยุทธการใช้งาน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมนำเสนอแนวคิดและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วย AI ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Read More