Home > CAC

บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับการรับรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จาก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับการรับรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน จาก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก CAC จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี มีความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้เจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective

Read More