Home > Alternative electricity supply

บ้านปู อินฟิเนอร์จี และภูเก็ตพัฒนาเมือง ประกาศความร่วมมือในโครงการ พลังงานทดแทน ภายใต้แผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิก และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (Phuket City Development: PKCD) วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในภูเก็ต เพื่อพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างชาญฉลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ “พัฒนาพลังงานทดแทน ภายใต้แผนพัฒนาภูเก็ตสมาร์ทซิตี้” เพื่อร่วมกันผลักดันแผนพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ตอบรับนโนบายพลังงาน 4.0 ของรัฐบาล ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ บ้านปู อินฟิเนอร์จี และภูเก็ตพัฒนาเมือง จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการวางระบบไมโครกริด ด้วยการนำระบบจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มาใช้ในพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดภูเก็ต ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป) เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) เพื่อความทันสมัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท บ้านปู

Read More