Home > Agri-Food

ไทยวา ผนึกพันธมิตร จัดงาน SEA Agri-Food Roundtable 2023

ไทยวา ผนึกพันธมิตร จัดงาน SEA Agri-Food Roundtable 2023 มุ่งขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนของธุรกิจ Agri-Food ทั่วทั้งภูมิภาค ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ สถานการณ์โรคระบาดที่ไม่คาดคิด และประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับปริมาณพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง ทำให้ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารกลายเป็นวาระที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดความแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสามารถด้านการผลิตอาหารอยู่ในปัจจุบัน ไทยวา หนี่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งและแป้งมันสำปะหลัง ได้เล็งเห็นถึงความท้าทายดังกล่าว และถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญ ซึ่งส่งออกสินค้าไปมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างเทมาเส็ก (Temasek Holdings) และ Rethink จัดงานสัมมนา SEA Agri-Food Roundtable ปีที่ 2 เพื่อร่วมกันระดมความคิดจากทั่วภูมิภาคในการขับเคลื่อนอีโคซิสเท็มด้านอาหารและการเกษตรที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรมและการดำเนินงานที่ยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญ นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือวิกฤตและความท้าทายด้านอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไทยวาจึงได้ร่วมกับพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกัน จัดงาน SEA Agri-Food Roundtable ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา

Read More