Home > ไปรษณีย์ฝรั่งเศส

ไปรษณีย์ฝรั่งเศส

Column: From Paris ชอบใจบริการไปรษณีย์ฝรั่งเศสมาก บุรุษ (สตรี) ไปรษณีย์แถวบ้านจะขี่จักรยานมาส่ง ที่รถจะมีกระเป๋าใส่จดหมายและเอกสาร รวมทั้งพัสดุเล็กๆ แต่ในบางย่านเห็นบุรุษไปรษณีย์เดินเข็นรถไปตามอาคารต่างๆ เพราะให้บริการในย่านที่ไม่ไกลจากสำนักงานไปรษณีย์ La Poste ไปรษณีย์ฝรั่งเศสเริ่มมีในปี 1441 สมัยกษัตริย์หลุยส์ที่ 11 เพื่อส่งหนังสือของราชสำนัก ทว่ารูปแบบการบริหารการไปรษณีย์แบบในปัจจุบันเริ่มในศตวรรษที่ 17 ให้บริการส่งจดหมาย ผู้ได้รับจดหมายเป็นผู้จ่ายค่าบริการ รัฐเป็นผู้ริเริ่มการให้บริการสำหรับการติดต่อภายใน และการส่งต่อคำสั่งและรายงานระหว่างหน่วยงาน ในปี 1879 ได้รวมกิจการไปรษณีย์และโทรเลขเข้าด้วยกัน ได้ชื่อใหม่ว่า La Poste, Télégraphes et Téléphones (PTT) ขึ้นกับกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministère des Postes et Télécommunications) ในปี 1946 ได้แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ การไปรษณีย์ (Direction de la Poste) และการโทรคมนาคม (Direction

Read More