Home > โซลาร์ รูฟท็อป

ฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ ประกาศความสำเร็จ ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป รวมกว่า 56,000 ตร.ม.

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ เดินหน้าองค์กรสู่ความยั่งยืนทุกมิติ ประกาศความสำเร็จ ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป รวมกว่า 56,000 ตร.ม. ร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศ พร้อมสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดร.สุชาย วัชอภัยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ กล่าวว่า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ประกาศความสำเร็จในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ “โซลาร์ รูฟท็อป” รวมพื้นที่กว่า 56,000 ตร.ม. รวมจำนวน 14,658 แผง กำลังการผลิตกว่า 5.41 เมกะวัตต์ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 7.4 ล้านหน่วย (KWH) ต่อปี ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากถึง 27% ของการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้าฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ผ่านมา พร้อมตอบโจทย์นโยบายด้านความยั่งยืนในทุกมิติขององค์กร ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการสร้างประโยชน์แก่สังคม ด้วยการพัฒนาองค์กรควบคู่การดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าและเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

Read More