Home > โครงการพริกปลอดภัย

เจียไต๋ หารือพ่อเมืองศรีสะเกษ ลุยโครงการพริกปลอดภัย

เจียไต๋ ตอกย้ำพันธกิจในการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรไทยผ่านการส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกให้มีความมั่นคงและยั่งยืน นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษคนใหม่ พร้อมหารือแนวทางในการส่งเสริมการปลูกพริกปลอดภัย ผ่านนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ และได้บริจาคเมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋กว่า 3.5 ตัน เพื่อส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เจียไต๋ได้ริเริ่มโครงการพริกปลอดภัยขึ้น ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต่างๆ เช่น การวางระบบให้น้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพดินและสภาพอากาศ ตลอดจนการส่งนวัตกรผู้มีความเชี่ยวชาญการเกษตร หรือ Chia Tai Agronomist ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อผลักดันให้เกิดการทำเกษตรกรรมในรูปแบบ “เกษตรแปลงใหญ่” ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่สามารถนำมาต่อยอดในกำหนดนโยบายการตลาดได้อย่างครบวงจร และเพื่อส่งเสริมการปลูกพริกให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ผลักดันให้เกิดผลผลิตที่ได้รับการรับรองตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAPs) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคพริกที่ปลอดภัย ในราคาสมเหตุสมผล ซึ่งในอนาคตผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของผลิตผลได้อีกด้วย นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท

Read More