Home > เน็ตประชารัฐ

บอร์ด ทีโอที ปรับแผนรองรับสังคม ยุค New Normal

มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ได้หารือการปรับแผนการดำเนินงานของ ทีโอที ให้รองรับสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการของ ทีโอที ในช่วงโควิด-19 โดย คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เห็นว่าโครงการเน็ตประชารัฐ สามารถนำมาขยายผลเพื่อให้ บริการประชาชนในช่วงเวลานี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของโครงการ อีกทั้งยังสามารถรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลัก นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการ ทีโอที กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งดำเนินการเมื่อปี 2559 โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ทำให้คนไทยทุกระดับสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงได้ที่ความเร็วจากเดิม 30 Mbps/10 Mbps ปรับเพิ่มเป็น

Read More