Home > สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รัฐบาลดิจิทัล ส่งเสริมท้องถิ่นก้าวหน้า “มอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566”

รัฐบาลดิจิทัล ส่งเสริมท้องถิ่นก้าวหน้า โชว์นวัตกรรมเพื่องานบริการประชาชนในท้องถิ่นแข่งขันให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน “มอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566” DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดงาน “มอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก จาก ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลให้ 20 อปท.จากทั่วประเทศ โดยมี ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เผยถึง “ความมุ่งมั่นของ DGA กับการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” เพื่อเป็นการรวมพลังจากภาพเล็กสู่จิ๊กซอว์ใหญ่ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยถึง “มิติใหม่การให้บริการประชาชนในท้องถิ่นด้วยดิจิทัล” ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการประชาชนแต่ละพื้นที่ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน อปท. ทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 60 ผลงาน จาก 59 อปท.ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก 12 หน่วยงาน

Read More

DGA เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไทยส่งผลงาน โครงการประกวด “นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566”

DGA จัดงานประกวด “นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566” เพื่อเฟ้นหาหน่วยงานอปท. กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center: DGTi) ภายใต้การขับเคลื่อนของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ และงานให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงได้จัดโครงการประกวด “นวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2566” ขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อค้นหาและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ได้สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ และตอบโจทย์ประชาชน รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานดิจิทัลโซลูชัน การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะผ่านการพิจารณาผลงานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานจาก อปท.

Read More

DGA มอบรางวัล DIGI Data Awards 2022 ส่งเสริมหน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อยอดในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัล “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ประจำปี 2565 หรือ DIGI Data Awards 2022 ให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านเว็บไซต์ data.go.th เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่าย และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดระหว่างหน่วยงานรัฐ ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้จัดงานเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และกุญแจสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล คือ “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” เนื่องจากเป็นกลไกที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สร้างความโปร่งใสและยังเป็นพื้นฐานการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดในภาคเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ ถือได้ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเตรียมชุดข้อมูลเปิดมาเผยแพร่ในระบบ data.go.th ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้นำข้อมูลไปใช้และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่จากข้อมูลและสามารถนำประเทศไทยไปสู่การเป็นภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในที่สุด (Data Driven Government) ดร.สุพจน์

Read More