Home > พระราชวังลูฟวร์

Pyramide du Louvre พีระมิดแก้วพระราชวังลูฟวร์

Column: From Paris ในปี 1989 กลับไปปารีสครั้งแรกหลังจากเรียนจบ สิ่งหนึ่งที่รีบไปดูคือ พีระมิดแก้วที่พระราชวังลูฟวร์ (Louvre) เมื่อฟรองซัวส์ มิตแตรองด์ (François Mitterrand) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี 1981 เขามีดำริให้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โดยจะให้หน่วยงานทั้งหลายที่ตั้งในพระราชวังแห่งนี้ เช่น กระทรวงการคลัง ย้ายออกไป เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของพระราชวัง จึงเกิดโครงการ Grand Louvre ทั้งนี้ โดยไม่มีการเรียกประกวดราคาและเสนอรูปแบบสถาปัตยกรรม ฟรองซัวส์ มิตแตรองด์เลือกสถาปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายจีน Ieoh Ming Pei เป็นผู้ออกแบบการปรับปรุงลูฟวร์ ซึ่งเสนอให้ใช้พื้นที่ตรงลานนโปเลอง (cour Napoléon) ซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปทรงม้าของกษัตริย์หลุยส์ 14 (Louis 14) เพื่อทำเป็นทางเข้าใหญ่สู่พิพิธภัณฑ์ อันที่จริงการเสนอให้สร้างพีระมิดตรง cour Napoléon มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เพื่อรำลึกถึง 100 ปีของการปฏิวัติฝรั่งเศส นอกจากนั้น ยังพบพันธะสองอย่างที่ต้องทำในบันทึกของ Bernard François Balzac

Read More