Home > ผลประกอบการปี 2563

เซ็นทรัลพัฒนา ประกาศผลประกอบการปี 2563 กำไร 9,557 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง

เซ็นทรัลพัฒนา ประกาศผลประกอบการปี 2563 รายได้รวม 32,062 ล้านบาท กำไร 9,557 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องเตรียมเปิด 2 โครงการใหม่เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา และศรีราชา ช่วงปลายปี 2564 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ “CPN” รายงานผลประกอบการประจำปี 2563 มีรายได้รวม 32,062 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 9,557 ล้านบาท สะท้อนการบริหารงานอย่างมืออาชีพในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รับมือกับสถานการณ์ COVID-19 และบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดูแลร้านค้าผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินธุรกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ตามแผนที่วางไว้ โดยโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในปีนี้ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา และ เซ็นทรัลพลาซา ศรีราชา นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยงของเซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ปี

Read More