Home > ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

ววน. หนุนขับเคลื่อน soft power ไทยสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สกสว.จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ววน.หนุนขับเคลื่อน soft power สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน หวังจุดประกายให้ทุกภาคส่วนและคนไทยร่วมกันสานพลังสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และรักษาชุมชนท้องถิ่นอันเป็นตาน้ำสำคัญ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. เปิดเผยว่า สกสว. โดยหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “ววน.ขับเคลื่อน soft power สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เพื่อนำเสนอบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ตามนโยบายของ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เพื่อสร้างพลังอันเข้มแข็งของ soft power ที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความสำคัญและยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ เนื่องจากประเทศไทยมีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีสมุนไพร สปาไทยและนวดไทย มวยไทย และเสื้อผ้าแฟชั่นไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามหลากหลาย ร่ำรวยศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ “ประเทศไทยยังมีสิ่งดี ๆ อีกมากที่คนภายนอกยังไม่รับรู้ และต้องการการพัฒนาต่อยอด

Read More