Home > จารุวรรณ วนาสิน

หมอบุญมั่นใจ RAM เสริมแกร่ง THG

หมอบุญมั่นใจ RAM เสริมแกร่ง THG เคาะแบ่งขายหุ้น Big Lot ครอบครัววนาสินให้ บมจ. โรงพยาบาล รามคำแหง เข้าเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 บมจ. โรงพยาบาล รามคำแหง (RAM) ได้รายงานการได้มาจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า RAM ได้เข้าซื้อหุ้นของ THG จากจารุวรรณ วนาสิน ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายแพทย์บุญ วนาสิน จำนวน 18,823,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.217 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THG จากการทำ Big lot เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ต่อมา THG ได้รายงานข่าวแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ซึ่งเกิดจากการทำรายการข้างต้น

Read More