Home > คลองดำเนินสะดวก

นายกฯ ชื่นชมท่องเที่ยววิถีคลอง สกสว.พร้อมขยายผลทั่วประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานวิจัยการท่องเที่ยววิถีคลองในประเทศไทย สกสว. โดยมี ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผอ.ภารกิจจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. ผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา ผอ.แผนงานวิจัย จาก มรภ.สวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ระหว่างลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.ราชบุรี โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงงานวิจัยของ สกสว. ว่าเป็นงานที่ดีมากและชื่นชมที่จะมีการขยายผลไปทั้วประเทศทั้ง 25 ลุ่มน้ำบนฐานทรัพยากรรายภูมิภาค ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีดำริเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเลือก “คลองดำเนินสะดวก” เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนา และมอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งกำกับดูแล องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เร่งดำเนินการ โดยมอบหมายให้ อพท.จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบทางวัฒนธรรม “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยคลองดำเนินสะดวก”

Read More