วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
Home > PR News > นายกฯ ชื่นชมท่องเที่ยววิถีคลอง สกสว.พร้อมขยายผลทั่วประเทศ

นายกฯ ชื่นชมท่องเที่ยววิถีคลอง สกสว.พร้อมขยายผลทั่วประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานวิจัยการท่องเที่ยววิถีคลองในประเทศไทย สกสว. โดยมี ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผอ.ภารกิจจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. ผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา ผอ.แผนงานวิจัย จาก มรภ.สวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ระหว่างลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.ราชบุรี โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงงานวิจัยของ สกสว. ว่าเป็นงานที่ดีมากและชื่นชมที่จะมีการขยายผลไปทั้วประเทศทั้ง 25 ลุ่มน้ำบนฐานทรัพยากรรายภูมิภาค

ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีดำริเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเลือก “คลองดำเนินสะดวก” เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนา และมอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งกำกับดูแล องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เร่งดำเนินการ โดยมอบหมายให้ อพท.จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบทางวัฒนธรรม “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยคลองดำเนินสะดวก” ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจศักยภาพและพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อคลองดำเนินสะดวกในส่วนของคลองสาขา จังหวัดราชบุรี เพื่อต้องการเพิ่มพื้นที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว ให้ขยายวงกว้างขึ้น โดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

จากการลงพื้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงาน องค์การหนุนเสริมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” ไปยังพื้นที่ในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ ในช่วงต้นปี 2562 อพท.จึงได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว). เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยไปสู่การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย สกสว. ได้อนุมัติทุนสนับสนุนให้คณะผู้วิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย “ศักยภาพของการท่องเที่ยววิถีคลองในประเทศไทย” ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพการท่องเที่ยววิถีคลองในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยววิถีคลองแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

ผลการวิจัย “ศักยภาพของการท่องเที่ยววิถีคลองในประเทศไทย” ภายใต้การได้ใช้ฐานทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ 25 แหล่งของประเทศไทย เป็นฐานการสำรวจและศึกษาศักยภาพเพื่อจัดลำดับการท่องเที่ยววิถีคลองในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีคลองกระจายอยู่จำนวน 1,825 คลอง จำแนกตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยรูปแบบของการท่องเที่ยววิถีคลองประกอบด้วย 1. การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 2. การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐานการเกษตร 3. การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐานประวัติศาสตร์ 4. การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน 5. การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐานศาสนา/ศรัทธา/ควาเชื่อ 6. การท่องเที่ยววิถีคลองบนฐานทรัพยากรท่องเที่ยวแบบผสมผสาน

จากการศึกษาพบว่าในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีชุมชนท่องเที่ยววิถีคลองที่มีศักยภาพที่สามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวภายใต้การศึกษาและประเมินจากวิจัย ซึ่งสามารถยกตัวอย่างในแต่ละภูมิภาคได้ดังนี้ คือ 1. พื้นที่ภาคกลาง อาทิ ชุมชนตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม คลองลัดมะยม และคลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 2. พื้นที่ภาคเหนือ อาทิ ชุมชนบ้านศาลาบัวบก จ.ลำปาง เป็นต้น 3. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ บ้านหัวนา อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ , บ้านชีทวน จ.อุบลราชธานี เป็นต้น 4. พื้นที่ภาคใต้ อาทิ ชุมชนบางใบไม้ คลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมชนคลองแดน จ.สงขลา 5. พื้นที่ภาคตะวันออก อาทิ ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี ตลาดคลองสวนร้อยปี คลองประเวศบุรีรัม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น 6. พื้นที่ภาคตะวันตก อาทิ คลองบางปู จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

ผลการวิจัยในระยะแรกทำให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลในด้านระดับศักยภาพการท่องเที่ยววิถีคลองในของประเทศไทย นำไปสู่การวิจัยต่อยอดในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบหรือพื้นที่นำร่อง เพื่อขยายผลจากการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ให้เกิดความเป็นรูปธรรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีคลองในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยต่อไป

 

ใส่ความเห็น